Tilskudd til strandrydding

Tilskudd til strandrydding

Grimstad kommune kan gi tilskudd til lag og foreninger som ønsker å rydde strender og sjønære arealer. Det er satt av 50.000,- kroner til tiltak hvert år.

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere forsøplingen i Grimstad kommune. Tilskuddsordningen skal bidra til forebygging og opprydning av forsøpling.

Hva det gis tilskudd til?

Det gis tilskudd til opprydning av forsøpling på land og i sjøen. Aktivitet skal foregå i Grimstad kommune.

Hvem det kan gis tilskudd til?

Alle typer organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner i Grimstad kommune kan søke.

Krav til søknaden

Det kan maksimalt søkes om 10.000,- kroner.

Søknaden skal inneholde: prosjektbeskrivelse med plan for gjennomføring og informasjon om kostnader.

Slik søker du

Søknaden må inneholde

  • Navn på lag, forening eller personer
  • Kontaktinformasjon
  • Søknadsbeløp (se retningslinjene under)
  • Beskrivelse av tiltaket; hvor skal det ryddes og hva skal ryddes
  • Legg gjerne med et kart over området og bilder som viser forsøplingen

Søknaden kan sendes på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no.

Vurdering av søknaden

Det skal legges vekt på effekten av tiltaket. Tiltak rettet mot forsøpling i strandsonen, i sjøen og langs vassdrag vil bli prioritert.

Krav til søker

Tilskudd gis under forutsetning av at driften gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart. Tilskuddet utbetales ved levert sluttrapport.

Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan kommunen kreve at tilskuddet skal betales tilbake.

En kort rapport som viser resultatet etter at oppryddingen er utført, skal leveres til saksbehandler innen to måneder etter at oppryddingen er gjennomført.

Klageadgang

Du kan klage dersom du har fått avslag på søknaden om tilskudd. Eventuell klage må sendes Grimstad kommune innen tre uker etter at avslagsbrevet er mottatt.

Kontaktinfo

Spørsmål angående tilskuddsordningen og utfylling av søknad kan rettes til: