Kommunale næringstomter

Områderegulering på Omre industriområde

Det pågår en områderegulering av hele arealet som er avsatt til næring i kommuneplanen. Totalt utgjør dette arealet ca. 2 000 daa. Grimstad kommune eier ca. 400 daa og det pågår samtidig en detaljregulering av nordre del av området som eies av Grimstad kommune, Nordic Asfalt AS og Skarpnes Eiendom AS til sammen.

Områdeplanen var oppe til behandling i Teknisk utvalg i mai 2019 og ble lagt ut på høring i juni 2019. Det kom 15 innspill i høringsperioden og det pågår arbeide knyttet til innkomne innspill. Det utarbeides rapporter og nødvendig dokumentasjon, slik at områdeplanen og detaljreguleringen kan behandles for 2.gang i Teknisk utvalg utpå nyåret i 2020 med endelig vedtak i kommunestyret deretter.

Så lenge det pågår en planprosess, vil Grimstad bolig- og tomteutvikling KF ikke vurdere å selge næringsareal. Dette vil først bli vurdert når områdeplanen er endelig vedtatt.

Østerhus industriområde

Kommunen har per april 2018 ingen ledige næringstomter til salgs i Østerhus næringsområde.

Bilder fra Østerhus industriområde

Næringsarealer i Østre Agder, se Arealguiden.no
Om du ønsker mer informasjon om næringsområder i Grimstad, kan du også kontakte Grimstad næringsforening.

Kontaktinfo

Arnhild Bråstad
Daglig leder
Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Telefon: 37 25 06 01
Mobil: 918 83 424

E-post
arnhild.brastad@grimstad.kommune.no