Adresser, veinavn og bolignummer

Tildeling av adresse

Det er kommunen som tildeler eller endrer private eller offentlige veiadresser, og som tildeler husnummer.
Offisiell adresse skal tildeles bygninger som benyttes som bolig- eller fritidsmål, næringsvirksomhet, offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Kommunen har ansvar for å sette opp veinavnskilt og henvisningsskilt for å oppnå god merking av adressene.

Husnummerskilt

Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å merke bygning eller eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller adkomstvei. Det er eier/fester/tiltakshaver må selv betale skiltingen.

I Grimstad er det ingen spesielle krav til utformingen av nummerskiltene.

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til en adresse også et bolignummer. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101. 

Om huset du bor i har flere leiligheter som deler samme adresse i samme inngang, skal hver enhet ha bolignummer som sier noe om hvor i bygget leiligheten befinner seg. Disse skal altså ha et adressemerke/klistrelapp som skal plasseres på døra.

Les mer om bolignummer på nettsidene til Kartverket

Adressetildeling i landlige områder

Det er et nasjonalt mål at alle eiendommer med bebyggelse eller anlegg skal tildeles "offisiell adresse". I Grimstad er det store områder med landlig bebyggelse og arbeidet med adressetildeling i disse områdene var derfor svært arbeidskrevende.

Alle boligeiendommene fikk offisiell adresse i løpet av 2012, og resten av de aktuelle eiendommene ble ferdig adressert i løpet av april 2013.  Grimstad ble da den første fulladresserte kommunen i Agder.

I Grimstad kommune er adressetildeling ikke gjenstand for politisk behandling.

Offisielle veinavn i Grimstad (PDF, 453 kB)

Bevaring av gamle steds- og gårdsnavn

Når oppmålingsenheten tildeler nye adresser til hovedveier i landlige områder,  vil gjerne hovedveien passere flere gamle og innarbeidede gårds- eller stedsnavn. Disse mener vi det er viktig å ta vare på ved at de brukes som underadresse.

Lover