Fellesareal/arealsameie

Hva er fellesareal/realsameie?

I boligområder er det ofte slik at flere eiendommer bruker og vedlikeholder arealer i fellesskap. Typisk er felles adkomstvei, felles parkeringsplass eller felles lekeområde.

Ved planlegging av boligområder vil det være praktisk at slike arealer tildeles et eget matrikkelnummer, og at utbygger oppretter dette matrikkelnummer som et realsameie med realkobling til de eiendommene som skal eie arealet i fellesskap.

Et realsameie innebærer at de enkelte boligtomtene automatisk vil få en eierandel i fellesarealet uten at det er nødvendig med overskjøting ved senere salg.

Dette gjøres enklest ved at grunneieren på et tidlig stadium (helst før de enkelte tomtene selges), oppretter fellesarealet som et realsameie ved å tinglyse en Erklæring om realsameie (PDF, 30 kB).

Dette kan også gjøres selv om arealet er etablert med et eget matrikkelnummer som et personlig felleseie (ved ordinære overskjøtinger), men da må samtlige eiere undertegne erklæringen.

Les mer om realsameie på kartverkets hjemmeside.

Hva koster det?

Priser på oppmåling

Tinglysningsgebyr

(Oversikt over tinglysningsgebyr på nettsidene til Kartverket)

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 90 74 14 16

Svein Eidet
Telefon 37 25 03 34 / 90 99 08 85

Geir Straume
Mobil 97 17 63 59