Frikjøp av festetomt

Festetomten har eget festenummer

Frikjøp av festetomter (leietomter), der tomten er registrert med et eget festenummer (fnr.) i matrikkelen, foregår ved at hjemmelshaveren (bortfesteren) søker byggesak om fradeling etter plan- og bygningsloven og jordloven.

Søke om fradeling (PDF, 116 kB)

Når fradelingen er godkjent, foretar oppmålingsenheten oppmåling, og tildeler tomten et nytt bruksnummer. 

Deretter skriver hjemmelhaver et skjøte som overfører eiendommen til de tidligere festerne. Skjøtet sendes så til tinglysing sammen med en erklæring om opphør av feste.

Festetomten har ikke eget festenummer

Ved frikjøp av festetomter som ikke har eget festenummer (der festetomten har et eget gnr./bnr.) er det ikke nødvendig å foreta fradeling.

Da må det skrives et skjøte der det i punkt 6 (Særskilte avtaler) tas inn følgende: "Undertegnede hjemmelshaver til eiendomsrett og festerett begjærer festekontrakten slettet. Jeg erklærer at en slettelse av festekontrakten ikke vil berøre tredjemanns rettigheter."

Tomtefesteloven

Om festers rettighet til å kreve frikjøp av festetomt, og regler forøvrig, se "Tomtefesteloven".