Grensejustering

Retningslinjer for grensejustering

Ved oppmålingsforretning kan oppmålingsenheten foreta justeringer av grensene mellom eiendommer. Det er en forutsetning at panthavere eller andre rettighetshavere ikke lider skade.

Det er sterke begrensninger i størrelsen på slike justeringer, og vi siterer fra forskriftene til Matrikkellovens § 34:

Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.

...Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp. (2015=kr.90.068,- - grunnbeløpet endres 1. mai hvert år)

Dersom slik justering krever samtykke fra andre offentlige myndigheter, vil oppmålingsenheten være behjelpelig med å innhente slike tillatelser.

Hvordan går jeg fram?

Du må sende inn rekvisisjon for å be om grensejustering. I tillegg må du legge ved et kart som antyder grensejusteringen.
Rekvisisjonen underskrives av grunneier.

Rekvisisjonsskjema (PDF, 105 kB)

Hva koster det?

Priser for oppmåling

I følge matrikkellovens bestemmelser skal en slik grensejustering ikke sendes til tinglysing dersom den er utført av oppmålingsmyndigheten i kommunen, og det skal således ikke betales tinglysingsgebyr eller dokumentavgift til staten.

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 907 41 416

Svein Eidet
Telefon 37 25 03 34 / 909 90 885

Marthe Bognøy
Telefon 37 25 04 08 / 962 09 829

Geir Straume
Mobil 971 76 359