Grensejustering

Retningslinjer for grensejustering

Ved oppmålingsforretning kan oppmålingsenheten foreta justeringer av grensene mellom eiendommer. Det er en forutsetning at panthavere eller andre rettighetshavere ikke lider skade.

Det er sterke begrensninger i størrelsen på slike justeringer, og vi siterer fra forskriftene til Matrikkellovens § 34:

Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.

...Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp. (2015=kr.90.068,- - grunnbeløpet endres 1. mai hvert år)

Dersom slik justering krever samtykke fra andre offentlige myndigheter, vil oppmålingsenheten være behjelpelig med å innhente slike tillatelser.

Hvordan går jeg fram?

Du må sende inn rekvisisjon for å be om grensejustering. I tillegg må du legge ved et kart som antyder grensejusteringen.
Rekvisisjonen underskrives av grunneier.

Rekvisisjonsskjema (PDF, 105 kB)

Hva koster det?

Kostnadene er avhengig av anvendt timeverk, men det må uansett betales et minstegebyr.

Pris fra 1/1-2019
Oppmåling - grensejustering - priser 2019
Sakstype Pris
Grensejustering - minstegebyr 4.762

I følge matrikkellovens bestemmelser skal en slik grensejustering ikke sendes til tinglysing dersom den er utført av oppmålingsmyndigheten i kommunen, og det skal således ikke betales tinglysingsgebyr eller dokumentavgift til staten.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 907 41 416

Svein Eidet
Telefon 37 25 03 34 / 909 90 885

Marthe Bognøy
Telefon 37 25 04 08 / 962 09 829

Geir Straume
Mobil 971 76 359