Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning (typisk er leilighetsbygg i flere etasjer eller forretningsgårder).

En begjæring om seksjonering er ikke gjenstand for politisk behandling eller skjønnsmessig vurdering i kommunen. Dersom vilkårene er til stede skal seksjoneringstillatelse gis.

En seksjonering kan bestå av to typer seksjoner; boligseksjoner og næringsseksjoner.

Hovedvilkår for seksjonering

  • Alle hovedseksjoner skal være del av et bygg, men de kan ha målsatte tilleggsdeler utenom bygget.
  • Alle seksjoner skal ha adkomst fra fellesareal eller offentlig veigrunn.
  • Alt areal som tjener til felles nytte skal være fellesareal.
  • Hver boligseksjon skal ha kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc skal være i eget eller egne rom.
  • Hele eiendommen må seksjoneres, ikke bare deler av den.

Reglene for seksjonering finnes i Seksjoneringsloven.

Seksjoneringer med 9 seksjoner eller flere skal registreres i foretaksregisteret i Brønnøysund. Styret skal melde sameiet til registrering senest seks måneder etter at seksjoneringsvedtaket er blitt tinglyst (SL § 11) ved innsendelse av registreringsskjema (PDF, 572 kB) (Kryss av i rute 2.1 - Registrering i enhetsregisteret)

Slik søker du

Søknad om seksjonering og utfyllingsveiledning

På seksjoneringsskjemaet må alle spørsmål under punkt 5 (egenerklæring) besvares.

Alle vedlegg som skal følge med til tinglysing (tegninger, kart, fullmakter, firmaattest, uråderettserklæringer, evt. godkjenning fra panthaver ved reseksjonering) må være markert med vedleggsnummer og i A4-format.

Seksjoneringsskjema, hustegninger og situasjonsplan skal være i tre eksemplarer - øvrige vedlegg (vedtekter, fullmakter, uråderettserklæringer, firmaattest) skal være i ett eksemplar.

Seksjoneringsskjemaet underskrives av grunneier (dersom utskrift på A4-ark, må grunneieren skrive under nederst på alle ark), og leveres til byggesaksenheten som kontrollerer rekvisisjonen, og at vilkårene er til stede. Byggesaksenheten sender deretter seksjoneringen til tinglysing. 

Hva koster seksjonering?

Priser på oppmåling

Reseksjonering

Dersom en etablert seksjonering ønskes endret, kan dette ordnes ved en reseksjonering.

Hvem kan kreve reseksjonering og hvem må samtykke?

En oversikt over hvem som kan kreve reseksjonering og hvem det kreves samtykke fra finner du på nettsidene til kartverket.

Hva koster reseksjonering?

Priser på oppmåling

Opphevelse av seksjonering

Dersom en etablert seksjonering ønskes opphevet i sin helhet (eiendommen tilbakeført), må det sendes inn begjæring om opphevelse (PDF, 114 kB) til oppmålingsmyndigheten i kommunen. Vilkårene for slik tilbakeføring er at samtlige seksjonseiere (hjemmelshavere til de enkelte seksjonene) gir skriftlig samtykke.

Dersom det er ulikt hjemmelsforhold på seksjonene, vil det bli opprettet et ordinært tingrettslig sameie på eiendommen, med kun et grunnboksblad. Sameiebrøkene i seksjonene vil være grunnlag for hjemmelsforholdet til det nye sameiet. Når seksjonene slettes, vil panten i de opprinnelige seksjonene gå over til å hefte i den ideelle andelen som seksjonens sameierbrøk representerer. 

Se Tinglysingens opplysninger om opphevelse.

Kontaktinfo

Tom Berge
Byggesaksbehandler
Telefon 37 25 03 49