Behandlingsgebyr for plansaker

Prisene for plan- og byggesaker vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ. Se fullversjon av gebyrregulativet med oversikt over materielle bestemmelser og betalingssatser.

Gebyr for oppstartsmøte

Priser fra 1/1-2023
Plan - oppstartmøte 2023
Type tiltak Pris
Gebyr for oppstartsmøte hvor planinitiativet er i samsvar med overordnet plan 10 500
Gebyr for oppstartsmøte hvor planinitiativet ikke er i samsvar med overordnet plan 21 000
Planinitiativ der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål, jf. PBL § 12-8 første og andre ledd. 30 000

​​Gebyr for oppstartsmøte faktureres etter at oppstartsmøte er gjennomført.

Grunngebyr

Priser fra 1/1-2023
Plan - behandlingsgebyr - grunngebyr 2023
Grunngebyr Pris
Det betales for å bringe et forslag til plan/planendring fram til 1. gangs behandling. 89 998
For planer med krav om utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning, betales det et tilleggsgebyr 60 000
For planer med krav om konsekvensutredning, men ikke ha planprogram eller melding, tillegg 30 000

Arealgebyr

Priser fra 1/1-2023
Plan - behandlingsgebyr - arealgebyr 2023
Type tiltak Pris
Arealgebyret utgjør summen av punkt a) og b), med følgende begrensning oppad og nedad:
- minimun arealgebyr 50 000
- maksimum arealgebyr 400 000
a) Det beregnes et arealgebyr per dekar for de arealene som foreslås regulert til nye byggeformål, jfr. pbl § 12-5 nr 1 5 000
b) Det beregnes et arealgebyr per kvadratmeter bruksareal (BRA) for de arealene som foreslås til nye utbyggingsområder. 8

Behandlingsgebyr faktureres ved 1. gangsbehandling uavhengig om planen går videre eller stopper opp.
Arealgebyret beregnes ut fra vedtatt plan.

Endringer av reguleringsplan

For endringer av reguleringsplaner etter pbl § 12-14, andre avsnitt, betales 1/6 gebyr (av grunngebyr og arealgebyr).

Fakturering av gebyr

Gebyr gjelder saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt tilsyn. Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver.

Grunngebyr blir fakturert før politisk behandling. Arealgebyr blir fakturert etter endelig politisk vedtak.

Gebyret beregnes etter de satsene som gjelder på det tidspunktet saken er mottatt (innregistreringsdato) av kommunen. Gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter.