Behandlingsgebyr for plansaker

Prisene for plan- og byggesaker vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ. Se fullversjon av gebyrregulativet med oversikt over materielle bestemmelser og betalingssatser.

Gebyr for oppstartsmøte

Priser fra 1/1-2022
Plan - oppstartmøte 2022
Type tiltak Pris
Gebyr for oppstartsmøte hvor planinitiativet er i samsvar med overordnet plan 10 000
Gebyr for oppstartsmøte hvor planinitiativet ikke er i samsvar med overordnet plan 20 000

​​Gebyr for oppstartsmøte faktureres etter at oppstartsmøte er gjennomført.

Grunngebyr

Priser fra 1/1-2022
Plan - behandlingsgebyr - grunngebyr 2022
Grunngebyr Pris
Det betales for å bringe et forslag til plan/planendring fram til 1. gangs behandling. 85 703
For planer med krav om utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning, betales det et tilleggsgebyr 22 853

Arealgebyr

Priser fra 1/1-2022
Plan - behandlingsgebyr - arealgebyr 2022
Type tiltak Pris
Arealgebyret utgjør summen av punkt a) og b), med følgende begrensning oppad og nedad:
- minimun arealgebyr 26 281
- maksimum arealgebyr 325 671
a) Det beregnes et arealgebyr per dekar for de arealene som foreslås regulert til nye byggeformål, jfr. pbl § 12-5 nr 1 2 285
b) Det beregnes et arealgebyr per kvadratmeter bruksareal (BRA) for de arealene som foreslås til nye utbyggingsområder. 4,20

Behandlingsgebyr faktureres ved 1. gangsbehandling uavhengig om planen går videre eller stopper opp.
Arealgebyret beregnes ut fra vedtatt plan.

Endringer av reguleringsplan

For endringer av reguleringsplaner etter pbl § 12-14, andre avsnitt, betales 1/6 gebyr (av grunngebyr og arealgebyr).

Fakturering av gebyr

Gebyr gjelder saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt tilsyn. Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver.

Grunngebyr blir fakturert før politisk behandling. Arealgebyr blir fakturert etter endelig politisk vedtak.

Gebyret beregnes etter de satsene som gjelder på det tidspunktet saken er mottatt (innregistreringsdato) av kommunen. Gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter.