Ny kommunedelplan for Grimstad byområde

Grimstad kommunestyre har vedtatt at Kommunedelplan for Grimstad byområde, den såkalte byplanen, skal revideres.  Arbeidet vil starte opp vinter/vår 2018, og vil pågå i 2018 - trolig også inn i 2019.
26. oktober 2016 hadde kommunestyret et temamøte om byutvikling. Temamøtet var en tidlig oppstart på byplanarbeidet.

Prosesser og milepæler

Videre arbeid med kommunedelplanen for Grimstad byområde

17/2-20: Arbeidet med ny kommunedelplan for Grimstad byområde har midlertidig blitt satt på vent, men planlegges satt i gang igjen våren 2020.

Åpent informasjonsmøte torsdag 23. august 2018 kl 18 på rådhuset.

Grimstad kommune har varslet oppstart av revisjon av kommunedelplan for Grimstad sentrum, og samtidig lagt ut planprogram for dette på høring i perioden 16. juni til 1. september.

Hensikten med planarbeidet er å gjennomgå, revidere og på nytt fastsette rammene for utviklingen av Grimstad sentrum, og å trekke opp ønsket retning for langsiktig utvikling av byen.

På møtet vil det bli informert om hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført, og å åpne opp for innspill til planleggingen.

 

13. juni 2018 - Oppstart av planarbeid, offentlig ettersyn av planprogram og invitasjon til arealinnspill.

Hensikten med planarbeidet er å gjennomgå, revidere og på nytt fastsette rammene for utviklingen av Grimstad sentrum, og å trekke opp ønsket retning for langsiktig utvikling av byen. I planprogrammet er det redegjort for formålet med planarbeidet, overordnede rammer og premisser, organisering, framdrift og medvirkning, beskrivelse av planområdet, utredningsbehov og alternative areal- og utviklingsløsninger.

Planprogrammet legger opp til at forslag til kommunedelplan skal legges på høring i mai-juni 2019 og behandles politisk høsten 2019.

Planprogram kommunedeplan for Grimstad sentrum (PDF, 928 kB)

Frist for innsending av innspill var 1. september 2018.
 

Kontaktinfo

Heidi Sten-Halvorsen
Kommunalsjef samfunns- og miljøsektoren
Telefon 37 25 06 97 / 489 90 770