Torg- og gatebruksplan

Torg- og gatebruksplanen har status som en temaplan og legger føringer for torg, gatebruk og trafikksystem i Grimstad sentrum. En temaplan er ikke juridisk bindende, men peker ut hvilken retning byen ønsker å bevege seg. Planen vil danne grunnlag for videre arbeid med kommunedelplan for sentrum.

I sentrumsområdene er det mange grupper som skal ha plass på knapt areal. Hensikten med torg- og gatebruksplanen er å prioritere traseer for buss, bil, sykkel og gange. Planen skal legge til rette for god fremkommelighet og sikkerhet for alle.

I tråd med planens målsettinger er det lagt særlig vekt på gode og attraktive løsninger for de miljøvennlige transportformene. Videre skal planen også utvikle et attraktivt og levende handelssentrum. Planen illustrerer hvordan fem byrom kan utvikles for å fremme byliv og rekreasjon.

Prosesser og milepæler

Åpent møte

Torg- og gatebruksplanen vil bli lagt fram for politisk behandling l løpet av høsten 2018. I den forbindelse inviteres til åpent informasjonsmøte onsdag 29. august kl 1800 på rådhuset.

Grimstad kommune har i samarbeide med Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen utarbeidet forslag til torg- og gatebruksplan for Grimstad sentrumsområde. Torg- og gatebruksplanen lå på høring i perioden 1. februar til 15. mars 2018.  Høringen ble gjenstand for stort engasjement, og det kom inn mange konstruktive innspill. Det er i ettertid arbeidet med tilpasninger av planen som følge av innspillene.

Hensikten med møtet er å informere om status i planarbeidet. Det blir først en innledning med inspirerende innlegg fra Lisbeth Iversen (Med Hjerte For Arendal) og Kjersti Visnes Øksenholt (TØI), deretter presentasjon av planen med påfølgende åpen diskusjon.

Åpen dag

I forbindelse med høringen ble det bli arrangert åpen dag på Grimstad rådhus 5. mars 2018.

Torg- og gatebruksplan legges på høring

Kontaktinfo

Håkon Håversen
Byutvikler/samarbeidsforum
Telefon 37 25 01 98 / 908 42 101

Heidi Sten-Halvorsen
Kommunalsjef samfunns- og miljøsektoren
Telefon 37 25 06 97 / 489 90 770