Utbygging av Torskeholmen

Bakgrunn for utbyggingen på Torskeholmen

Grimstad kommunestyre vedtok 29.10.2012 områdereguleringsplan for Grimstads sjønære arealer. Torskeholmen er her regulert til næring/tjenesteyting og det er krav om felles detaljreguleringsplan for hele Torskeholmen. 

Kommunen har etablert Grimstad Eiendomsutvikling AS (GEU) som skal ivareta kommunens interesser ved utvikling av området. GEU har tatt initiativ til et samarbeid med festerne for å nå målsettingen i vedtatt områdereguleringsplan om en helhetlig utvikling av området. På denne bakgrunn har Torskeholmen ANS, som fester bnr 1782 og Grimstad kommune etablert utviklingsselskapet Torskeholmen AS.

Torskeholmen tok initiativet til å få utarbeidet mulighetsstudier som skal vise hvordan en kan få til en helhetlig og attraktiv utvikling av Torskeholmen. Mulighetsstudiene skal danne grunnlaget for senere felles detaljreguleringsplan for hele Torskeholmen. Mulighetsstudiene ble presentert på et folkemøte 18. desember. 

Mulighetsstudiet ble gjennomført som et parallelloppdrag. De fire firmaene/teamene som ble invitert til å delta er Ark Net, Kristiansand, Asplan Viak, Arendal, BGM Arkitekter, Grimstad og Vill Urbanisme, Bergen. 

Detaljregulering – fastsetting av planprogram for Torskeholmen

Detaljregulering – fastsetting av planprogram for Torskeholmen ble behandlet i Teknisk utvalg 26.11.19 og i kommunestyret 10.12.19 der Forslag til planprogram til detaljregulering for Torskeholmen, revidert 01.11.19, ble fastsatt.

Kommunestyret legger til grunn den informasjons- og medvirkningsprosessen som er normalt i planprogrammet kap. 7.2, men med den endringen at resultatet fra arbeidet med utbyggingsalternativer og medvirkning også presenteres for kommunestyret.