Bie dagligvare

Formål

Grimstad kommunestyre har i møte 05.12.2016, sak 16/153, vedtatt detaljregulering for Bie dagligvare, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Området som er regulert ligger nord for Bie Camping langs Biesletta. Detaljregulering legger opp til etablering av en dagligvareforretning med tilhørende parkering og adkomst.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Eventuell klage fremsettes skriftlig til Fylkesmannen og sendes til: