Del av Vessøyneset - endring

Det er vedtatt endring i bestemmelsene for del av Vessøyneset. Klagefrist er 19.11.18

Formål

Endringen omfatter delområde F9 hvor det tillates oppført en fritidsbolig.

Endringene omfatter kun reguleringsbestemmelsene. Maks kotehøyde for gulv økes med 1 meter fra kote +4 til +5. Utnyttelsen endres fra BYA inntil 155 m2 til BRA inntil 220 m2. Gesimshøyde ønskes fra 3,5 meter til 6 meter for å gi mulighet for flatt eller pulttak. Bygget skal avtrappes og vertikale fasader skal være max 3,5 meter.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 19. november 2018