Detaljregulering for 200/601- dagligvarehandel Grooseveien 2

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 26.01.22.

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for rivning av eksisterende dagligvarebygg på Grooseveien 2 og oppføring av en ny butikk i en etasje med tilhørende markparkering.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 26. januar 2022