Endret kryssløsning på Mollandsveien

Vedtatt endring av reguleringsplaner. Klagefrist er satt til 09.10.19

Formål

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 varsles det om at teknisk utvalg i møte den 20.08.2019, sak 19/115, har vedtatt endring av reguleringsplaner for kryssløsning Morholtlien / Mollandsveien / Østerhusmonen. Deler av følgende planer berøres av endringen:

  • Reguleringsplan for Morholtlien
  • Reguleringsplan for Morholtlien område B1 og del av B3
  • Reguleringsplan for Østerhusmonen Gang- og sykkelvei
  • Reguleringsplan for Langemyr-Molland, gang-/sykkelvei

Hovedgrepet i endringen er å tilrettelegge for to T-kryss til erstatning for den tidligere planalgte rundskjøringen. Planendringen omfatter også heving av Mollandsveien, endring av eksisterende busstopp og endring/flytting av parkeringsplass ved innkjøringen til fremtidig boligområde i Morholtlien

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 09. oktober 2019