Fuhrområdet - endring GS2 og FR5

Vedtatt reguleringsplan. Klagefrist er 10.11.18

Formål

Hensikten med planendringen er å tilpasse regulerte områder til dagens bruk. Videre skal adkomst- og parkeringsforhold forbedres og Juliane Fuhrs gate endres til å ha gang- og sykkelvei bare på én side. Parkarealet deles opp i ulike formål i tråd med dagens bruk. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 10. november 2018