Gang- og sykkelvei Kryssen - Egra, Frvioll

Vedtatt detaljregulering. Frist for å klage er 05.10.21

Formål

Grimstad kommunestyre har i møte 31.08.2021 vedtatt detaljregulering for gang- og sykkelvei Kryssen-Egra, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelvei

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 5. oktober 2021