Grefstadveien 13

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 20.09.21.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nye boenheter i form av leilighet/blokkbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal, biloppstillingsplasser m.m. på Grefstadveien 13 (gnr/bnr.: 48 26). Under planarbeidet er det også vurdert muligheter for boligfortetting av andre tilgrensende eiendommer men dette er nå tatt ut av planen og planområdet er justert. Den eksisterende private adkomstvegen planlegges imidlertid oppjustert for å tilrettelegge for eventuell senere boligfortetting på tilgrensende eiendommer mot øst.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 20. september 2021.