Grooseveien 290 - Langemyr

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Grooseveien 290

Formål

Formålet med planen er å bebygge området med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, i alt 8 nye boenheter og en eksisterende bolig. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Eventuell klage fremsettes skriftlig til Fylkesmannen og sendes på en av følgende måter til:

• Pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad

• Pr e-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 6. mars 2017

 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf bpl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest  3 år etter kunngjøring av vedtaket (11.februar 2020)