Guldmandsveien 2

Vedtak om endring av plan. 

Formål

Formålet med endringen er å utvide utbyggingsformålet BF1 med 90 cm inn på regulert fortau. Det vil si at fortauet reduseres i bredde fra 4,5 m til 3,6 m.  

Klageadgang

Kommunedirektørens vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 13. oktober 2022