Holviga skole

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 31.08.21

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for nytt skoebygg for Holviga barneskole, samt avklare og fastsette utforming av omkringliggende arealer (utbygging, infrastruktur, utearealer m.m.). Planarbeidet vil særlig belyse barn- og unges interesser, trafikk- og adkomstsituasjon.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 31. august 2021