Jortveit

Vedtatt endring av omr. A6. Klagefrist er 02.11.20

Formål

Hovedhensikten med planendringen er å slå sammen to eneboligtomter til et leilighetsbygg med 6 boenheter. Tomtene som er slått sammen er Ramshaugveien 1 og 3. Maksimal byggehøyde er beholdt uforandret på 13,5 meter. Det er satt krav om etablering av lekeapparat på nærmeste lekeplass.

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 2.november 2020