Linnheia B2, B3 og BFB1

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 14.11.22

Formål

Formålet med reguleringen er å detaljregulere feltene B2, B3, BFB1og a_N1 i områderegulering for Linnheia. Det skal legges til rette for boligbebyggelse i B2 og B3, nærmiljøanlegg i a_N1 og kombinert bebyggelse bolig/forretning og barnehage i BFB1. Tilgrensende friområder til de ulike feltene, og tilhørende infrastruktur inngår også i reguleringen.

Det er varslet om utvidelse av planområdet for å ha nok plass til å regulere tilstrekkelig sideareal til adkomstveien.

Planforslaget legges ut på offentlig ettersyn. 

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 14. november 2022.