Løvmo, Mollandskjær

Vedtatt detaljregulering. Frist for klage er 06.05.23

Formål

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for variert boligbebyggelse (eneboliger/tomannsboliger) med tilhørende adkomst/vei, lekeplass og infrastruktur.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: 
postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 6.mai 2023