Lunden sandtak

Vedtatt plan. Klagefrist 14.01.23

Formål

Hensikten med planen er å gi mulighet for uttak av løsmasser og området skal etter uttak gjenlegges som jordbruksområde. Veiene i området vil bli lagt om underveis i prosessen.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: 
postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 14.januar 2023