Skjeviga Nord

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist18.05.20

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en variert boligbebyggelse med høy arealutnytting. Forslaget omfatter 99 boenheter fordelt i lavblokk, konsentrert småhusbebyggelse og firemannsboliger. Området får adkomst fra fv. 420 via utbyggingsområdet Skjeviga syd. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 18. mai 2020