Smørsund - Vesterled 15

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 15.12.19

Formål

Hovedformålet med planen er å detaljregulere området i samsvar med områdeplanen; dvs. bolig og forretning. Eksisterende bygg planlegges revet, og det planlegges nye bygg med ca 40 leiligheter. Det skal også reguleres inn felles privat uteoppholdsareal/lekeplass til leilighetene. Næringsformål planlegges i 1. etg. Det vurderes også å legge til rette for noen leiligheter i 1. etg. Krav til byggehøyder på ny bebyggelse vil bli vurdert i det videre planarbeidet, herunder mulighet for å øke høydene i noen områder. I dag er høydekravet inntil 4 etasjer (kote 17,0). Formålet torg vil bli videreført.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 15. desember 2019