Storvold

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Storvold. Klagefrist er 2. oktober 2017

Formål

Hensikten med planen er å etablere et nytt boligområde med variert bebyggelse, men med hovedvekt på konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Planen har tidligere vært behandlet av kommunestyret, men ble da sendt tilbake til rådmannen med ønske om høyere utnyttelse av planområdet. Området gir nå mulighet for en utbygging på minimum 64, maksimum 80 boenheter mot tidligere 42 boenheter.

Området

Området ligger mellom Frivolltun og E18, langs Opplandsveien. Atkomsten vil bli fra utbedret kryss ved Dybedalsveien. Planarealet er 33 daa.

 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse.

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, postboks 123, 5891 Grimstad
- pr epost: postmottak@grimstad.kommune.no

 

Klagefrist

Fristen for klage er satt til 2. oktober 2017