Handlingsplan 2019

Vedlegg til IKT-plan for skolene i Grimstad 2019-2022

Følgende overordnede tiltakspunkter er basert på IKT-plan for skolene i Grimstad kommune 2019-2022, og forprosjektet Digitale verktøy i skolen sine konkrete anbefalinger:

1.     Elevens digitale ferdigheter

 • Videreføre satsingen på iktplan.no som mål- og rammeverk og ressursbank for arbeidet med digitale ferdigheter i Grimstad kommune.
 • Forankring hos skoleeier og skoleleder: Digitale ferdigheter som årlig tema på skoleledermøte.
 • Forankring og forpliktelse på den enkelte skole:
 • Felles utvalg av kvalitetssikrede digitale læremidler/programpakke tilpasset de enkelte skoletrinn og teknologiske plattformer.

Ansvar: Oppvekstsjef i Grimstad kommune

2.     Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

 • Arbeide for etablere et felles kompetanseteam i IKT Agder-samarbeidet
 • Arbeide for å etablere et felles kompetansenettverk for lærere, på tvers av skolene i IKT Agder-samarbeidet
 • Lokale kurs og kompetansehevingstiltak i bruk av digitale verktøy i skolen.
  Bl.a.:
  • Kurs i Itslearning for skoleadministratorer og lærere
  • Kurs/opplæring i bruk av Office 365 i undervisningen
 • Årlig fagdag for skolenes IKT-ressurspersoner
 • Oppfordre til og legge til rette for at lærere kan benytte seg av videreutdanningstilbud i profesjonsfaglig digital kompetanse

Ansvar: Oppvekstsjef i Grimstad kommune, i samarbeid med IKT-rådgiver

3.     Infrastruktur, utstyr og teknisk brukerstøtte

3.1. Gradvis opptrapping til full dekning IKT-utstyr til elever

Opptrapping til 1:1-dekning på IKT-utstyr til elever, basert på anbefalinger om type digitalt utstyr som er hensiktsmessig for de ulike skoletrinn.

 • Høsten 2018: To pilotskoler: Landvik skole (1–7), iPader til alle elever, og Grimstad ungdomsskole (8–10), pc-er/tablets til alle elever.
  • Valg av utstyr pr skoletrinn er foretatt i samarbeid med skolene i Grimstad.
  • Eksisterende utstyr kjøpt 2016–2017 (bærbare pc-er) benyttes som del av utstyrsparken.
  • Nytt utstyr (iPader og tablets) leies fra IKT Agder.
  • Det utarbeides felles kvalitetssikret oppsett og utvalg av programvare, i tett samarbeid med IKT Agder og kommunens IKT-rådgiver på området.
  • Evaluering og evt justeringer for å etablere et innføringsløp som kan benyttes på øvrige skoler
 • Høsten 2019: Fortsette full satsing på pilotskolene, forberede opptrappingen på øvrige avgiverskoler til Grimstad ungdomsskole (steg 2). Erfaringsoverføring fra pilotskolene.
  • Utstyrsvalg og oppsett basert på steg 1.
  • Eksisterende utstyr kjøpt 2016–2017 benyttes som del av utstyrsparken
  • Nytt utstyr leies fra IKT Agder
  • Kostnader til utstyr
   • Pilotskolene Landvik og Grimstad ungdomsskole kr 743.000 (ligger i budsjett 2019)
   • iPader til ansatte ved steg 2-barneskolene (ca 40.000)
  • Kostnader til felles programvare
 • Våren 2020: Trappe opp til full dekning på steg 2-skolene, forberede opptrappingen på øvrige skoler i Grimstad.
  • Utstyr kjøpt 2016 fases ut, og erstattes med utstyr som leies fra IKT Agder
  • Fortetning av utstyr
  • Kostnader til felles programvare

Fra og med høsten 2020 (steg 3) har alle elever i Grimstad kommune egen iPad eller tablet til bruk i skolearbeidet, når fagfornyelsen trer i kraft.

Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune, i samarbeid med oppvekstsjef

3.2. Linjekapasitet og trådløse nett

Linjekapasitet til skolene og eventuelle utvidelser av trådløse nett følges opp ved behov, i takt med utstyrsfortetningen.
Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune, i samarbeid med IKT Agder

3.3. Teknisk brukerstøtte

Det holdes jevnlige oppfølgingsmøter mellom skolenes kontaktpersoner (IKT-koordinatorer/e-pedagoger) og teknisk brukerstøtte hos IKT Agder.
Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune

4.     Administrative systemer og læringsplattform

 • Lokal brukerstøtte, systemansvar/vedlikehold og opplæring av nye skoleadministratorer følger årshjul for systemadministrator i Visma Flyt Skole, Visma voksenopplæring og Itslearning
  Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune
 • Utarbeiding og oppfølging av felles rutiner for bruk av fagsystemer
  Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune
 • Evaluering av Itslearning. Innføring av Office 365
  Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune / felles prosjekt i IKT Agder-samarbeidet

5.     Sikkerhet og personvern

5.1. Oppgradering av Feide til v. 2.0 – Dataporten

Det har etter hvert oppstått behov for mer utveksling av data mellom skolene og ulike tjenester og læremidler enn det Feide opprinnelig var planlagt for. Derfor blir Feide nå videreutviklet til Feide 2.0 (Dataporten). Gjennom Feide 2.0 (Dataporten) blir det enklere for kommunene og fylkeskommunene å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke opplysninger.

Ansvar: IKT-rådgiver Grimstad kommune i samarbeid med IKT Agder

5.2. Årlig internkontroll av informasjonssikkerheten i skolene

Det må foretas en årlig gjennomgang av informasjonssikkerhet med oppdatering av oversikter over behandling av personopplysninger.

Ansvar: Informasjonssikkerhetsansvarlig Grimstad kommune i samarbeid med skoleledere

5.3. Opplæring i personvern og informasjonssikkerhet for nye ansatte

Som del av årshjul for skoleledere må det sikres at nye ansatte i skolene får nødvendig opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Ansvar: Skoleleder på den enkelte skole

Windowbaserte pc-er med touch-skjerm som kan flippes rundt slik at pc-en også fungerer som et nettbrett. Modellen er valgt etter et utstyrsprosjekt hos IKT Agder, og er samme modell som Arendal kommune har valgt til sine skoler.

Pc-er kjøpt 2016–2017 benyttes så lenge de er innenfor avtalt supporttid hos IKT Agder (4 år) og fortsatt fungerer.

Nye skolekretsgrenser vil bli avgjørende for videre satsing og opptrapping.