Handlingsplan 2020-2021

 1. Lærerens profesjonsfaglige kompetanse
 2. Elevens læring med digitale verktøy
 3. Infrastruktur, utstyr og teknisk brukerstøtte
 4. Administrative systemer og læringsplattform
 5. Sikkerhet og personvern

Det sentrale punktet er elevens digitale ferdigheter og læring, knyttet til fagfornyelsen, og øvrige deler av planen støtter opp om dette.

Tidsplan skissert i handlingsplan for 2019 er forskjøvet på grunn av at en standardisert tjeneste for leveranse av nettbrett i skolene måtte utarbeides hos vårt driftsselskap, i nært samarbeid med Grimstad kommune. Komponentene som trengs i denne leveransen er nå noenlunde på plass.

Opprinnelig tidsplan

 • Høsten 2018: Pilotskoler (steg 1) starter opp. Erfaringer som gjøres her, danner grunnlag for det videre løpet.
 • Høsten 2019: Erfaringsoverføring fra pilotskoler til steg 2-skoler. Som del av dette får pedagogene på steg 2-skolene nettbrett.
 • Våren 2020: Steg 2-skolene har full dekning på IKT-utstyr. Erfaringsoverføring og kompetansetiltak, forberede opptrapping til full dekning fra høsten 2020. Som del av dette får pedagogene på steg 3-skolene nettbrett.
 • Høsten 2020: Fagfornyelsen trer i kraft. Full dekning på IKT-utstyr på skolene.

Tiltakene høsten 2018 og høsten 2019 er gjennomført.

En viktig erfaring som er gjort så langt, er at det bør satses tydeligere på kompetansebygging og standardisert leveranse av utstyr/oppsett og infrastruktur, slik at en får best mulig utbytte av satsingen. Den ekstraordinære situasjonen rundt korona og stengte skoler i vår medførte også at en måtte revidere framdriftsplan for opplæring og utlevering av utstyr. 

Handlingsplan 2020 det digitale løftet - Klikk for stort bilde     

Ny tidsplan fra og med våren 2020

 • Våren/sommeren 2020: Arbeid med forberedelse til fagfornyelsen. Tilbud om kompetansehevingstiltak for lærere og skoleledere i regi av ekstern kompetanseressurs. Forberede full dekning av nettbrett på steg 2-skolene. Oppgradering av trådløse nett og linjer til skolene. Standardisering av oppsett og utvalg av apper.
 • Skolestart 2020: Fagfornyelsen trer i kraft 1.-9. trinn. Prosjekt for implementering og kompetanseheving er i gang i Grimstad kommune. 40% stilling fram til nyttår, intern prosjektressurs fra Landvik skole.
  • Implementering av full dekning av nettbrett på steg 2-skolene Jappa og Frivoll.
  • Plan for kompetansehevingstiltak for lærere på alle skolene
  • Forberede opptrapping til full dekning nettbrett etter høstferien på øvrige skoler med barnetrinn (steg 3). Som del av dette får pedagogene på steg 3-skolene nettbrett.
  • Kartlegging og oppgradering av trådløse nett og linjer til steg 3-skolene.
  • Arbeid med å etablere kompetansenettverk for pedagogisk bruk av nettbrett innenfor IKT Agder-samarbeidet.
  • Etablere systemer/infrastruktur
  • Utarbeide/videreutvikle rutiner, felles praksis og pedagogiske ressurser.
 • Etter høstferien 2020:
  • Kompetansehevingstiltak for lærere på steg 2- og 3-skolene Jappa, Frivoll, Eide, Fjære, Fevik, Holviga barneskole og Langemyr skole.
  • Implementering av full dekning nettbrett på steg 3-skolene. Elevpc-er fra barnetrinn flyttes til ungdomstrinn for å brukes ut skoleåret.
  • Erfaringsdeling og refleksjon i skoleledergruppa.
  • Kartlegging og oppgradering av trådløse nett og linjer til ungdomsskolene.
  • Forberede opptrapping til full dekning av utstyr på ungdomstrinn 2021.
  • Kompetansehevingstiltak for lærere på ungdomstrinn.
  • Arbeid med felles læringsressurser for ungdomstrinn
 • 2021:
  • Implementering full dekning av utstyr på ungdomstrinn.
  • Kompetansehevingstiltak for lærere på alle trinn, videreføring av arbeidet i 2020.
  • Erfaringsoverføring og kompetanseheving gjennom lokalt/regionalt kompetansenettverk.
  • Erfaringsdeling og refleksjon i skoleledergruppa.
  • Fagfornyelsen trer i kraft for 10. trinn fra høsten 2021.