Mål for Grimstad-skolen

Kommunedelplanen for skolesektoren 2015-2027 har følgende mål for skolene i Grimstad:

1. Elevene i Grimstad oppnår ut fra sine forutsetninger høy kompetanse i grunnleggende ferdigheter og fag, slik at de er godt forberedt til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

  • På nasjonale prøver 9. trinn skal det være maksimum 5% av elevene på laveste nivå på hver av skolene i Grimstad.
  • Elevene som går ut av den ordinære grunnskolen i Grimstad skal ha høy faglig kompetanse etter endt 10. trinn, og i gjennomsnitt oppnå høyere skår i norsk, engelsk og matematikk enn gjennomsnittet for landet.

2. Elevene i Grimstad opplever å bli verdsatt, ivaretatt og inkludert.

  • Elevene i Grimstad opplever å bli inkludert i et trygt skole- og klassefelleskap der det er høy kvalitet på sosial omgang mellom de voksne, mellom de voksne og elever, og mellom hver enkelt elev og hans/hennes medelever.
  • Elevene i den ordinære grunnskolen i Grimstad mottar høy kvalitet på den ordinære opplæringen, slik at antall elever med vedtak om spesialundervisning ikke overstiger 5% av det samlede elevtallet i kommunen.
  • Barn, unge og deres foreldre opplever at de voksne i skolene griper tidlig inn ved mistanke om, eller avdekking av vanskeligheter og mistrivsel hos elevene.
  • Elevene i Grimstad opplever et skolemiljø fritt for mobbing og fritt for diskriminering og krenkende ord og handlinger.
  • Elevene i Grimstad opplever aldri mobbing, diskriminering eller krenkende ord og handlinger fra de ansatte i skolen

Planer for skolene