Utdanningsvalg

Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen, og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å bevisstgjøres om og prøve ut interesser, evner og anlegg kan bidra til at flere foretar kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til en økt forståelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse.

Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer ulike utdanningsprogram i videregående opplæring, og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordyping i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg.

Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer og ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring.

Lærerplan i utdanningsvalg finner du på siden Læreplaner 8.-10. trinn.  

Skolene i Grimstad har gjennom utdanningsvalgfaget (UTV) et samarbeid med videregående skoler. Skolene har hospitering på videregående både på trinn 9 og 10. Her får elevene prøve ut utdanningsprogrammene som tilbys på videregående skole.

Utdanningsvalgfaget i Grimstad omhandler også jobbskyggingsdag på 8.trinn. Her får elevene observasjonsdag i arbeidslivet. I tillegg har 9.trinn arbeidsuke. Da er elevene utplassert i arbeidslivet i en uke.

Skolene i Grimstad bruker også læreboka «Min framtid» i UTV. Denne hjelper elevene med å bli bedre kjent med seg selv. Analyser, trivselsfaktorer, interesseområder, fordypning og kartlegging er noen av momentene denne læreboka bidrar elevene til å få mer innsikt i. Det er også en del oppgaver som omhandler psykisk helse og samhandling i læreverket.

Se også Utdanning.no, som er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring.  Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner man hvilke ulike utdanningsprogram eleven kan søke, både studieforberedende og yrkesfaglige.