Skoleskyss

Hvem kan få skoleskyss?

Elever i grunnskolen som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensen 2 kilometer.
Elever som ikke har gratis skoleskyss, kan kjøpe billett eller månedskort.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Agder

Se mer informasjon om skoleskyss på nettsidene til Agder kolletivtrafikk AS.

Slik søker du

Vanlig skoleskyss

Du behøver ikke søke om vanlig skoleskyss.
Agder kollektivtrafikk (AKT) organiserer skoleskyssen, og de foretar beregninger av avstanden på skoleveien til elevene. Skolene får lister over elever som har krav på skyss, og elevene får utdelt skoleskysskort på sin skole.

Er du uenig i oppmålingen, sendes klage til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller på e-post til skoleskyss@akt.no.

Særlig vanskelig eller farlig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig vanskelig eller farlig skolevei behandles av Grimstad kommune.

I søknaden må du oppgi hvor du mener at veien er særlig farlig eller vanskelig for barnet ditt. Det vil være klageadgang til fylkesmannen i Aust og Vest-Agder. Vedtaket vil gjelder for ett år, og det må derfor søkes på nytt hvert år.

Søknad om skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skolevei

Delt bosted

Retten til skyss gjelder fra den adressen som barnet er registert med i Folkeregisteret, og til skolen. Hvis et barn har avtale om delt bosted og bor like mye hos hver av foreldrene, vil retten til skyss kunne gjelde fra begge hjemmene.
Et barn med "vanlig samvær" har ikke delt bosted og dermed ikke tilsvarende rett.

Innmelding av elev med delt bosted
Søknaden leveres på skolen.

Skyss ved funksjonshemming eller varig sykdom

NB! Du må søke hvert år.
Fyll ut skjemaet.
Søknad om spesialskyss.
Søknaden leveres på skolen.

Skyss ved midlertidig sykdom eller skade

Fyll ut skjemaet
Søknad om kortvarig skoleskyss.
Søknaden leveres på skolen.

Beregning av skolevei

Det er Agder kollektivtrafikk som beregner lengden på skoleveien.

Hvilke veier er vanskelige eller farlige i Grimstad?

Se kommunestyrevedtak fra 2009 (PDF, 2 MB)

Kretsgrenser

Se kart over kretsgrensene.