Skoleskyss

Hvem kan få skoleskyss?

Elever i grunnskolen som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensen 2 kilometer.
Elever som ikke har gratis skoleskyss, kan kjøpe billett eller månedskort.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

 • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
 • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Se mer informasjon om skoleskyss på nettsidene til Agder kollektivtrafikk AS.

Slik søker du

Vanlig skoleskyss

Du behøver ikke søke om vanlig skoleskyss.
Agder kollektivtrafikk (AKT) organiserer skoleskyssen, og de foretar beregninger av avstanden på skoleveien til elevene. Skolene får lister over elever som har krav på skyss, og elevene får utdelt skoleskysskort på sin skole.

Er du uenig i oppmålingen, sendes klage til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller på e-post til skoleskyss@akt.no.

Særlig vanskelig eller farlig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig vanskelig eller farlig skolevei behandles av rektor/enhetsleder på skolen.

I søknaden må du oppgi hvor du mener at veien er særlig farlig eller vanskelig for barnet ditt. Vedtaket vil gjelder for ett år, og det må derfor søkes på nytt hvert år.
Det vil være klageadgang til Statsforvalteren i Agder.

Søknad om skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skolevei

Delt bosted

Barn kan ha rett til skyss til og fra skolen fra begge hjemmene når foreldrene ikke bor sammen. Hver av strekningene skal vurderes selvstendig. Retten til skyss gjelder også dersom en av foreldrene bor utenfor kommune- eller fylkesgrensen der skolen ligger.

Retten er ikke avhengig av om barnet bor fast hos begge foreldrene, om det foreligger en samværsavtale eller hvordan tiden er fordelt mellom foreldrene. Barnet har ikke rett til skyss i forbindelse med samvær i form av besøk. Barnets opphold hos hver av foreldrene må derfor være en fast, planlagt og regelmessig ordning, ikke improviserte enkeltstående besøk.  

Skysstilbudet skal være forsvarlig. Det betyr blant annet at eleven skal ha en akseptabel reisetid. Her skal det tas både individuelle hensyn og samfunnsøkonomiske hensyn.   

Innmelding av elev med delt bosted
Søknaden leveres på skolen.

Skyss ved funksjonshemming eller varig sykdom

NB! Du må søke hvert år.
Fyll ut skjemaet på nettsiden til AKT.

Søknad om spesialskyss.
Søknaden leveres på skolen.

Skyss ved midlertidig sykdom eller skade

Fyll ut skjemaet på nettsidene til AKT.

Søknad om kortvarig skoleskyss.
Søknaden leveres på skolen.

Beregning av skolevei

Det er Agder kollektivtrafikk som beregner lengden på skoleveien.

Hvem har rett til skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei? 

Elever i grunnskolen har rett til gratis skyss når skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, Faren ved å ferdes på skoleveien må være utenom det vanlige for at veien skal kunne karakteriseres som særlig farlig eller vanskelig. I vurderingen skal alle relevante hensyn kartlegges, og det kreves både trafikkfaglige vurderinger (farevurderinger) og en vurdering av elevens forutsetninger.
Relevante hensyn kan være fartsgrense, trafikktetthet, om det finnes fortau eller gangvei, klimatiske forhold og ulykkesstatistikk. Også barnets forutsetninger for å ta seg forsvarlig frem i det aktuelle trafikkbildet må vurderes. Retten til skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei gjelder uavhengig av hvor lang skoleveien er.  

Kommunen har plikt til å utrede, og skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før det gjøres et vedtak. For eksempel kan kommunen måtte hente inn trafikkfaglig hjelp for å få saken tilstrekkelig opplyst. Det er utarbeidet et eget vurderingsskjema og enhetsleder/rektor deltar på befaring sammen med skoleledelsen for å vurdere skoleveien.  

Det er enhetsleder/rektor på elevens skole som behandler søknadene.

Praksis i Grimstad

Kommunestyret i Grimstad har valgt å ha en «romsligere praksis» for en definert aldersgruppe, enn det som følger av kriteriene som er gitt i opplæringsloven. I 2009 definerte kommunestyret en rekke veier for å være farlige eller vanskelige for elever fra 1. til 7. trinn.
Kommunedirektøren har fullmakt til å oppheve retten til gratis skoleskyss når de klassifiserte veiene blir utbedret og kan anses for å være trygge.

Hvilke veier er vanskelige eller farlige i Grimstad?

Følgende veier er definert som særlig farlige eller vanskelige for skoleåret 2022/2023:

 • Homborsundveien fra Omre til krysset Eideveien/Homborsundveien.
 • Eideveien fra Østerlød via Eide kirke til Homborsundveien.
 • Reddalsveien fra Havstad til Landvik kirke og Holteveien fra Landvik kirke til Gjærbrøndveien.
 • Fjæreveien fra Killegård til rundkjøring Spedalen.
 • Fra Øde Ugland/Killegård til de sentrumsnære skolene.
 • Hesnesveien fra Rønnes til J.M. Uglandsvei.
 • Sømsveien fra Hasseltangen til Haugenes.
 • Vessøyveien fra Rv420 til Sømsveien
 • Østre Vessøyvei fra kommunegrensen mot Arendal til Vessøyveien
 • Rv 404 fra Skiftenes til gang-/sykkelvei ved Bakken

Kretsgrenser

Se kart over kretsgrensene.

Lover