Overgang fra barneskole til ungdomsskole

Gode overgangsrutiner gir trygghet og forutsigbarhet for barna og sikrer sammenheng i opplæringsløpet. 

Våren 2020 er skolene stengt på grunn av koronasituasjonen. Følgende rutine gjelder for utfylling av overgangsskjema, gjennomføring av overgangssamtale og samtykke:

 • Overgangsskjemaene sendes hjem til alle foresatte på e-post eller i papir
 • Foreldre forbereder notater i sitt skjema + lærerne gjør det samme for hver elev
 • Kontaktlærerne på 7. trinn avtaler telefonmøte med foresatte. I møtet gjennomgås skjemaene, det gjøres eventuelle endringer og man kommer til enighet
 • Når kontaktlærer og foreldre er enige, sender kontaktlærer følgende Visma-melding til foreldrene:
  "Jeg/vi samtykker, ved å svare JA på denne meldingen, at enhetsleder (navn) og kontaktlærer (navn), kan løses fra taushetsplikten (jmf forvaltningsloven § 13). Disse kan kontaktes i forhold til opplysninger som vi er blitt enige med skolen om at overføres.
  Dersom skolen ønsker ytterligere informasjon, eller å ta opp andre tema, skal vi som foreldre kontaktes.

  Tidsavgrensning for samtykke: Ikke ut over seks måneder etter skolestart.»
  Når foreldrene svarer JA på denne meldingen, har de samtykket.
  Der barnet har to hjem, gjør må begge får meldingen og svare JA.

Aktiviteter og informasjon utover våren  vil bli utført etter beste evne på de arenaene myndighetene tillater for elever, foreldre og skole.

Rutine for overgang mellom barneskole og ungdomsskole

Overgang mellom barneskole og ungdomsskole - rutine
Når Tiltak Hvem Ansvar
Informasjonsmøte for barneskolens administrasjon og kontaktlærerne på 7.trinn. Representanter fra barne- og ungdoms-skolens adm. og kontaktlærere 7.trinn Rektor, fagleder, sosiallærer, rådgiver på ungdomsskolen
Innen uke 11 Informasjon til barneskolens elever om overgangen til ungdomsskolen, gruppedeling, valg av fremmedspråk, valgfag osv. Elevene og kontaktlærerne på 7. trinn Fagleder og miljøarbeider på ungdomsskolen Kontaktlærere på 7.trinn
Foreldremøte på ungdomsskolen med informasjon om overgangen til ungdomsskolen, gruppedeling, valg av fremmedspråk, valgfag osv. Foresatte på 7. trinn og utvalgte personer på u-skolen. Rektor og fagleder på u-skolen
Mellom vinterferien og påskeferien Fagleder og miljøarbeider besøker barneskolene Fagleder og miljøarbeider på u-skolen, elevene på barneskolen Fagleder
Overgangssamtale for 7. trinn. Gjennomgang av informasjon som skal til ungdomsskolen. Sikre både den digitale informasjonen i undersøkelsen som legges ut og sørge for at samtykke, valgene som skal tas og relevant informasjon i overgangen kommer til ungdomsskolen innen fristen. Foresatte og kontakt-lærer på 7. trinn. Barneskolen avgjør om eleven er med Kontaktlærere på 7.trinn
Foreldrene og elevene gjennomfører over-gangsundersøkelse på It’s Learning. Her er også valg av språkfag og valgfag. Elevene har fått opplysninger om u-skolens valgfagstilbud og språkfagstilbud og må foreta et endelig valg. Leveres på It’s Learning og gjennomgås på foreldresamtale på 7. trinn for å sikre at alt er med Fagleder på ungdoms-skolen legger til rette. 7.trinns kontaktlærere sikrer besvarelsen 7. trinns kontakt-lærere sammen med fagleder på ungdomstrinnet
Gjensidig samarbeid med barneskolene ang. gruppedeling. Ungdomsskolen kommer med forslag, og disse oversendes barneskolen til innspill og uttalelse Kontaktlærere på 7.trinn og sosiallærer på ungdomsskolen. Sosiallærer på ungdomsskolen sammen med kontaktlærerne på 7. trinn.
Innen uke 18 MOT-elever besøker barneskolene og informerer/svarer på spørsmål Utvalgte MOT-elever og barneskolens elever MOT-informatør og MOT-elevene
Gruppedelingen på ungdomsskolen offentliggjøres og foresatte/elevene får beskjed. Kontaktlærere 7. trinn Gruppedeling: Uungdomsskolen Informasjon: Kontaktlærere 7. trinn
Besøksdag på ungdomsskolen Elevene får opplegg og omvisning på skolen. De møter kontaktlæreren sin hvis mulig. Rektor, sosiallærer, fagleder og kontaktlærere på u-skolen + kontaktlærere på barneskolen Fagleder og sosiallærer på ungdomsskolen
Foreldremøte for 7. trinn. Foresatte får møte kontaktlærer (hvis mulig). FAU-medlemmer blir valgt Fagleder og kontaktlærere på ungdomsskolen + skolens samarbeids-partnere + FAU Rektor, fagleder og kontaktlærere på ungdomsskolen
Første skoledag på ungdomsskolen Vi vil gjøre stas på de nye elevene våre. De får et eget opplegg denne dagen og informasjon om den første skoletida med fokus på det sosiale Fagleder og lærerne på trinnet Fagleder og kontaktlærere 8. trinn