Overgang fra barneskole til ungdomsskole

Gode overgangsrutiner gir trygghet og forutsigbarhet for barna og sikrer sammenheng i opplæringsløpet. 

Foreldresamtaler blir gjennomført etter gjeldende smittevernsregler og anbefalinger fra kommuneoverlege på gjeldende tidspunkt. Samtalen blir enten gjennomført fysisk (punkt 1) eller per telefon (punkt 2) med tilhørende samtykkerutiner.

 1. Ved fysiske foreldremøter avtaler skolen tid med foresatte og gjennomfører samtalen i henhold til mal i overgangsskjema. Foresatte godkjenner overgangsskjemaet og undertegner på samtykkeskjema.
  Overgangsskjema fra barneskole til ungdomsskole (PDF, 890 kB)
  Overgangsskjema fra barneskole til ungdomsskole (DOCX, 111 kB)
  Samtykkeskjema ved fysiske foreldremøter (PDF, 550 kB)(pdf)
   
 2. Ved telefonmøte gjennomføres rutine som er beskrevet nedenfor. Møtet følger malen som ligger i overgangsskjemaet under:
  Overgangsskjema fra barneskole ungdomsskole (PDF, 926 kB) (inkl info om elektronisk samtykke)
  Overgangsskjema fra barnetrinn ungdomstrinn (DOCX, 112 kB) (inkl info om elektronisk samtykke)

Rutinebeskrivelse

 • Kontaktlærere på 7.trinn sender overgangsskjemaene hjem til alle foresatte på e-post eller i papir
 • Foresatte forbereder notater i sitt skjema. Kontaktlærerne på 7.trinn gjør det samme for hver elev
 • Kontaktlærerne på 7. trinn avtaler telefonmøte med foresatte. I møtet gjennomgås skjemaene, det gjøres eventuelle endringer og man kommer til enighet
 • Når kontaktlærer og foresatte er enige, sender kontaktlærer følgende Visma-melding til foresatte:
  "Jeg/vi samtykker, ved å svare JA på denne meldingen, at enhetsleder (navn) og kontaktlærer (navn), kan løses fra taushetsplikten (jmf forvaltningsloven § 13). Disse kan kontaktes når det gjelder opplysninger som vi er blitt enige med skolen om at kan overføres.
  Dersom skolen ønsker ytterligere informasjon, eller å ta opp andre tema, skal vi som foresatte kontaktes.

  Tidsavgrensning for samtykke: Ikke ut over seks måneder etter skolestart.»
  Når foresatte svarer JA på denne meldingen, har de samtykket.
  Der barnet har to hjem, gjør må begge får meldingen og svare JA.

Rutine for overgang mellom barneskole og ungdomsskole

Rutinen under brukes dersom det er mulig i henhold til smittevernregler. Alternative informasjonskanaler (e-post, Visma-melding, SMS, telefon, digitale møter) blir brukt dersom fysiske møter ikke er mulig å gjennomføre.

Overgang mellom barneskole og ungdomsskole - rutine
Når Tiltak Hvem Ansvar
Vinter Informasjonsmøte for barneskolens administrasjon og kontaktlærerne på 7. trinn. Representanter fra barne- og ungdoms-skolens administrasjon og kontaktlærere 7. trinn Rektor, fagleder, sosiallærer, rådgiver på ungdomsskolen
Innen uke 11 Informasjon til barneskolens elever om overgangen til ungdomsskolen, gruppedeling, valg av fremmedspråk, valgfag osv. Elevene og kontaktlærerne på 7. trinn Fagleder og miljøarbeider på ungdomsskolen Kontaktlærere på 7. trinn
Foreldremøte på ungdomsskolen med informasjon om overgangen til ungdomsskolen, gruppedeling, valg av fremmedspråk, valgfag osv. Foresatte på 7. trinn og utvalgte personer på u-skolen. Rektor og fagleder på ungdomsskolen
Mellom vinterferien og påskeferien Fagleder og miljøarbeider besøker barneskolene Fagleder og miljøarbeider på ungdomsskolen, elevene på barneskolen Fagleder
Overgangssamtale 7. trinn. Gjennomgang av informasjon som skal til ungdomsskolen. Sikre både den digitale informasjonen i undersøkelsen som legges ut og sørge for at samtykke, valgene som skal tas og relevant informasjon i overgangen kommer til ungdomsskolen innen fristen. Foresatte og kontaktlærer på 7. trinn. Barneskolen avgjør om eleven er med Kontaktlærere på 7. trinn
Foresatte og elevene på 7.trinn gjennomfører overgangsundersøkelse. Her er også valg av språkfag og valgfag. Elevene har fått opplysninger om ungdomsskolens valgfags-tilbud og språkfagstilbud og må foreta et endelig valg. Alt gjennomgås på foreldre-samtale på 7. trinn for å sikre at alt er med. Fagleder på ungdomsskolen legger til rette. 7. trinns kontaktlærere sikrer besvarelsen 7. trinns kontaktlærere sammen med fagleder på ungdomstrinnet
Gjensidig samarbeid med barneskolene ang. gruppedeling. Ungdomsskolen kommer med forslag, og disse oversendes barneskolen til innspill og uttalelse Kontaktlærere på 7. trinn og sosiallærer på ungdomsskolen. Sosiallærer på ungdomsskolen sammen med kontaktlærerne på 7. trinn.
Innen uke 18 MOT-elever besøker barneskolene og informerer/svarer på spørsmål Utvalgte MOT-elever og barneskolens elever MOT-informatør og MOT-elevene
Innen 15. juni Gruppedelingen på ungdomsskolen offentliggjøres og foresatte/elevene får beskjed. Kontaktlærere 7. trinn Gruppedeling: Ungdomsskolen Informasjon: Kontaktlærere 7. trinn
Besøksdag på ungdomsskolen Elevene får opplegg og omvisning på skolen. De møter kontaktlæreren sin hvis mulig. Rektor, sosiallærer, fagleder og kontaktlærere på ungsomsskolen + kontaktlærere på barneskolen Fagleder og sosiallærer på ungdomsskolen
Foreldremøte for 7. trinn. Foresatte får møte kontaktlærer (hvis mulig). FAU-medlemmer blir valgt Fagleder og kontaktlærere på ungdomsskolen + skolens samarbeids-partnere + FAU Rektor, fagleder og kontaktlærere på ungdomsskolen
Første skoledag på ungdomsskolen Vi vil gjøre stas på de nye elevene våre. De får et eget opplegg denne dagen og informasjon om den første skoletida med fokus på det sosiale Fagleder og lærerne på trinnet Fagleder og kontaktlærere 8. trinn