Skolefritidsordningen (SFO) i Grimstad

13.03.20: 
Inntil videre sender vi ikke ut SFO-faktura for april måned.

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse.

Slik søker du

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (innlogging med ID-porten)

Søke SFO-plass

Endre eller si opp plassen 

Oppsigelsestiden er én måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Oppsigelser etter 1. april medfører betaling ut gjeldende skoleår.

Du kan endre eller si opp plassen via Visma Flyt (innlogging med ID-porten).
Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen.

Endre eller si opp SFO-plass

Gratis kjernetid i skolefritidsordningen

Les mer om ordningen med gratis kjernetid.

Endre timeplan på SFO

Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.
Se oversikt over skolene i Grimstad

Hva koster det?

Det betales for 11 måneder per år.
For barn som er med i SFO-ordningen, er ferie-SFO inkludert i prisen. 
Søskenmoderasjon og gratis kjernetid gjelder også for opphold i ferie-SFO.

SFO-betaling 2020 Priser fra 1/1-2020
SFO-betaling 2020
Type plass Pris per måned
Korttidsplass - under 12 timer per uke 1.937 +
kost 272
Langtidsplass -
12 timer eller mer per uke
2.907 +
kost 272

Langemyr skole har ikke kostpenger.

Ferie-SFO

Ferie-SFO holdes på to hovedskoler.: Fevik skole og Holviga barneskole. Denne ordningen har oppstart fra høstferien 2019.
Ansatte fra hver enkelt skole vil følge opp, og være sammen med, elever fra sin egen SFO-ordning.
Langemyr skole viderefører egen ordning. 
 
Grimstadskolene deles med dette inn i to kretser:
•    Krets øst består av Fevik skole og Fjære barneskole. 
•    Krets vest består av Holviga barneskole, Jappa skole, Frivoll skole, Landvik skole og Eide skole. 

Åpningstider i SFO

SFO vil holde åpent alle virkedager fra kl 07.30 - 16.30, med følgende unntak:

  • Stengt fem dager i løpet av skoleåret på grunn av skolenes planleggingsdager. 
  • Stengt lørdager, julaften og nyttårsaften
  • Onsdag før skjærtorsdag stengt etter kl. 12.00

SFO holder stengt i juli måned.

Har du spørsmål om SFO ved en skole?

Da kan du kontakte SFO-leder ved den aktuelle skolen.
Se oversikt over skolene i Grimstad.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.

Vedtekter og rammeplan for SFO

Grimstad kommune har egne vedtekter for SFO (PDF, 803 kB)  og rammeplan for SFO (PDF, 847 kB)  for gjelder fra 1. august 2019.

Hva er SFO?

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO skal være en integrert del av skolens virksomhet inkludert samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

Forsikring

Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletiden.