Informasjon og endringer for skole og SFO som følge av koronapandemien, finner du på våre korona-sider .

Skolefritidsordningen (SFO) i Grimstad

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse.

Søk, endre eller si opp plassen 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Oppsigelsestiden er én måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av type plass.  Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.
Oppsigelser etter 1. april medfører betaling ut gjeldende skoleår.

Du kan søke, endre eller si opp plassen via Visma Flyt Skole (innlogging med ID-porten).
Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen.

Søk, endre eller si opp SFO-plass

Redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen

Les mer om ordningen med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Endre timeplan på SFO

Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.
Se oversikt over skolene i Grimstad

Hva koster det?

Det betales for 11 måneder per år.
For barn som er med i SFO-ordningen, er ferie-SFO inkludert i prisen. 
Søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling (1.–2. trinn) og gratis kjernetid (3.–4. trinn) gjelder også for opphold i ferie-SFO.

SFO-betaling 2020
Type plass Pris per måned
Korttidsplass - under 12 timer per uke 1.937 +
kost 272
Langtidsplass -
12 timer eller mer per uke
2.907 +
kost 272

På grunn av Covid-19 serveres det inntil videre ikke mat på SFO, og faktureres derfor heller ikke.

Langemyr skole har ikke kostpenger.

Ferie-SFO

Ferie-SFO holdes inntil videre på den enkelte skole.
Vanligvis holdes ferie-SFO på to hovedskoler: Fevik skole og Holviga barneskole, samt egen SFO-ordning for Langemyr skole.
 
Grimstadskolene deles med dette inn i to kretser:
•    Krets øst består av Fevik skole og Fjære barneskole. 
•    Krets vest består av Holviga barneskole, Jappa skole, Frivoll skole, Landvik skole og Eide skole. 

Påmelding til ferie-SFO

Det blir gitt informasjon om påmelding i god tid før neste skoleferie.

Åpningstider i SFO

SFO vil holde åpent alle virkedager fra kl 07.30–16.30, med følgende unntak:

  • Stengt fem dager i løpet av skoleåret på grunn av skolenes planleggingsdager. 
  • Stengt lørdager, julaften og nyttårsaften
  • Onsdag før skjærtorsdag stengt etter kl. 12.00

SFO holder stengt i juli måned.

Har du spørsmål om SFO ved en skole?

Da kan du kontakte SFO-leder ved den aktuelle skolen.
Se oversikt over skolene i Grimstad.

Vedtekter og rammeplan for SFO

Grimstad kommune har egne vedtekter for SFO (PDF, 803 kB)  og rammeplan for SFO (PDF, 847 kB)  for gjelder fra 1. august 2019.

Om SFO-ordningen?

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO skal være en integrert del av skolens virksomhet inkludert samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

Forsikring

Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletiden.