Skolefritidsordningen (SFO) i Grimstad

Innføring av 11 måneders betaling inkludert ferie-SFO fra august 2019

Kommunestyret vedtok 1. april 2019 å innføre 11 måneders betaling for SFO og gratis ferie-SFO for de som har SFO.  

Nye vedtekter og ny rammeplan ble vedtatt 17. juni 2019. 
Endringen er et resultat av kommunestyrets tidligere vedtak, 28. mai 2018, der administrasjonen ble bedt om å utarbeide et nytt felles SFO-tilbud i skolenes ferier, med unntak av juli måned hvor SFO holder stengt.

To hovedskoler for ferie-SFO

Det innføres to hovedskoler for avvikling av ferie-SFO: Fevik skole og Holviga barneskole. Denne ordningen har oppstart fra høstferien 2019.
Ansatte fra hver enkelt skole vil følge opp, og være sammen med, elever fra sin egen SFO-ordning.
Langemyr skole viderefører egen ordning. 
 
Grimstadskolene deles med dette inn i to kretser:
•    Krets øst består av Fevik skole og Fjære barneskole. 
•    Krets vest består av Holviga barneskole, Jappa skole, Frivoll skole, Landvik skole og Eide skole. 

Nye åpningstider for skoleåret 2019/2020

SFO vil holde åpent alle virkedager fra kl 07.30 - 16.30, med følgende unntak:

 • Stengt fem dager i løpet av skoleåret på grunn av skolenes planleggingsdager. 
 • Stengt lørdager, julaften og nyttårsaften
 • Onsdag før skjærtorsdag stengt etter kl. 12.00

SFO holder stengt i juli måned.

Foreldrebetaling

Prisene for oppholdsbetaling vil være uforandret i 2019, med unntak av dagspris for ferie-SFO som bortfaller. 
Uavhengig av om eleven har kort- eller langtidsplass vil eleven ha rett til å bruke ferie-SFO i sin helhet.
Se prisoversikt lenger nede på siden. 
 
Søskenmoderasjon og gratis kjernetid vil også gjelde for opphold i ferie-SFO med virkning fra august 2019.
Kostpenger vil komme i tillegg.

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse.

  Slik søker du

  Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
  Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

  Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (innlogging med ID-porten)

  Søke SFO-plass

  Endre eller si opp plassen 

  Oppsigelsestiden er én måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Oppsigelser etter 1. april medfører betaling ut gjeldende skoleår.

  Du kan endre eller si opp plassen via Visma Flyt (innlogging med ID-porten).

  Endre eller si opp SFO-plass

  Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen.

  Gratis kjernetid i skolefritidsordningen

  Les mer om ordningen med gratis kjernetid.

  Endre timeplan på SFO

  Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.
  Se oversikt over skolene i Grimstad

  Hva koster det?

  Priser fra 1/8-2019
  SFO-betaling 2019
  Type plass Pris per måned
  Korttidsplass - under 12 timer per uke 1.737 +
  kost 272
  Langtidsplass -
  12 timer eller mer per uke
  2.607 +
  kost 272
  Søskenrabatt: -20% på betalt opphold fra barn nummer 2 og øvrige søsken. Rabatten gis til barna med lavest oppholdstid, og gjelder ikke i feriene. Rabatten forutsetter samme registrerte betaler for barna.

  Langemyr skole har ikke kostpenger.
  Det betales for 11 måneder per år.

  Har du spørsmål om SFO ved en skole?

  Da kan du kontakte SFO-leder ved den aktuelle skolen.
  Se oversikt over skolene i Grimstad.

  Oppsigelse

  Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.

  Vedtekter og rammeplan for SFO

  Grimstad kommune har egne vedtekter for SFO (PDF, 803 kB)  og rammeplan for SFO (PDF, 847 kB)  for gjelder fra 1. august 2019.

  Hva er SFO?

  SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO skal være en integrert del av skolens virksomhet inkludert samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

  SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

  Forsikring

  Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletiden.

  Fant du det du lette etter?