Gratis kjernetid i skolefritidsordningen

Hva regnes som gratis kjernetid?

Gratis kjernetid tilsvarer en korttidsplass på inntil 12 timer pr uke. Gratis kjernetid gjelder også ferie-SFO.

Gratis kjernetid gjelder også for barn i private fritidsordninger i Grimstad, for eksempel fritidsordninger i regi av idrettslag, menigheter og lignende

Hvem kan søke om gratis kjernetid?

De som kan søke om gratis kjernetid, er:

 • Husholdninger med samlet lavere inntekt enn 450.000 kroner per år.
  Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
 • Får du støtte fra NAV, kvalifiseringstjenesten eller andre, kan du også søke dersom samlet inntekt er  lavere enn 450.000 kroner per år
  Den mest gunstige ordningen for foresatte, vil bli den gjeldende. Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget.

Når kan jeg søke?

 • Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Det kan søkes for neste skoleår fra mai.
 • For søknader i løpet av skoleåret, vil vedtaket gjelde fra måneden etter at søknaden er behandlet.

Søknad

Søk om gratis kjernetid

For at søknaden din skal bli behandlet, må du sende inn disse dokumentene

 • skattemelding (selvangivelse)
 • eventuelt lønnsslipp
 • skattbar trygd (eks. attføring, arbeidsledighetstrygd, arbeidsavklaringspenger)

Dersom inntekten er vesentlig og varig endret i forhold til det som står i skattemeldingen, må det sendes inn dokumentasjon på nåværende inntekt. Søknaden behandles fortløpende, og senest innen 3 uker. Du vil få vedtaket tilsendt digitalt, med varsel på e-post eller SMS.

Svar på søknaden sendes som elektronisk brev. 

Trenger du hjelp til søknaden?

Ta kontakt med SFO-leder på din skole for å få hjelp med søknad og vedlegg.

Klage

Du kan klage på vedtaket om beløpet på foreldrebetaling. Skriftlig søknad må sendes til kommunalsjef for oppvekst og kultur.