Eideboka

 

Styrke tilhørigheten til hjemstedet

Skoleelever ved Eide skole i Homborsund produserer sin egen historie- og kulturbok i løpet av de sju årene de går på skolen. Boka baserer seg på formidling av kunnskap, studier, undersøkelser og elevenes egne opplevelser av bygdas kulturminner, naturkvaliteter, kultur og virksomhet. Hensikten er å styrke tilhørigheten til hjemstedet og øke barnas bevissthet omkring stedets verdi og rike historie.

Alle elevene lager sin egen Eidebok

Ved avslutning i 7. klasse får hver elev med seg sin egen ferdigstilte Eidebok som er blitt til gjennom sju år. Alle klassetrinn gjennomfører hvert skoleår flere Eidebok-tema som har en relevans til Læreplanen.

De besøker ulike kulturminner og biotoper i nærmiljøet, der formålet er natur og/eller kulturstudier og levende læring. Naturperler som Auesøya landskapsvernområde og Kalvehageneset friluftsområde, Homborsund fyr og kulturminner som Kirkesteinene på Helle, Eide kirke, gravrøysene på Homborside, Pengeskrinsheia bygdeborg og Knut Hamsuns hjem Nørholm ligger alle i Eide.

Historiske spor vitner om bosetning og liv i bygda 7000 år bakover i tid. Sporene dekker alle historiske tidsepoker og avslører en svært tidlig kontakt sørover mot kontinentet. Flora og fauna i nærmiljøet er usedvanlig rik med stort mangfold og flere sjeldne planter, fordi østlige og vestlige arter krysses nettopp i Eide. Godt bevart jomfruelig natur appellerer til barnas fantasi, og styrker den gamle betegnelsen på Eide som Kanaans land.

Eidebok-konseptet er kontinuerlig under forbedring og revidering. Lærere ved skolen tok tak i kultur og formidling da skolen var ny i 1993, og arbeidet med å utvikle Eideboka har pågått i 30 år. 

De siste årene har flere Eidebok-tema vært tett knyttet til skolens kystkulturuke.

Eidebokas program og oppbygging

1. klasse

Tur til Rødhetteskogen på Hove. Introduksjon av Eideboka. Faddertur. Ramshaug fyrlykt med faddere.
KK-uka: (Kystkulturuka): Fyrlykter i Homborsund skjærgård.

2. klasse

Blåveisplassen vår på Kjekstadneset. Naturvernperspektiv.
KK-uka: Varder: Jordvarden. Steinvarden. Veddeskogen og Ørnerøysa. Sjøbumiljø og kystkultur. Havnevåg og andre rorbumiljø.

3. klasse

Mairokken i Homborsund. Ballastplanter og naturvern.
KK-uka: Gamle gårdsnavn i Eide. Gårdsbesøk på kystgården. Museet til Edvard. Kalvehageneset, Kjelda, gravrøyser, stedsnavn og natur.

4. klasse

Trær i Eide. Eikas betydning gjennom tidene. Lokal- og naturhistorisk vinkling.
KK-uka: Eides eldste historisk. Eldre og yngre steinalder, bronsealder, folkevandringstid, funn fra jernalder – frem til vikingtid. Tidslinje og besøke lokale kulturminner.

5. klasse

Bergarter og flora på Homborside. Naturvern.
Eide kirke. Pilgrimsvandring, kirkesti, kirkens interiør og historie. Kirkekunst prosjekt.
KK-uka: Vikingetida. Kirkesteinene på Helle og kong Håkon til Hove. Kleberstein på Gitmark og gullskatten på Svennevig.

6. klasse

Lokale blomsterplanter. Lære navn på sensommer blomster. Lage herbarium.
Ramshaug fyrlykt. Studietur med fadderbarna, fortelle om sjømerker.
Amtebekken og Penndalen. Eidebygdas livsnerve.
KK-uka: Eides nyere historie, spesiell fokus på kystkultur. Bataljen i Homborsund, losvesenet og Terje Vigen, seilskutetida og krigene. Amteknotten, Kastellheia, Kistevigvarden, vertshusene. Losutkikkspunkt. Ibsenhuset. Edvards museum på Jortveit.

7. klasse

Homborsund fyr. Historikk, livet i havet og langs kysten. Naturvern og refleksjon. 

KK-uka:
Knut Hamsun og Nørholm. Natur og kulturlandskap rundt Nørholm. Hamsuns litteratur og biografi. Intervju, undersøkelser, selvvalgt prosjekt.

Hus i Eide, Vågsholt skole – et skolehistorisk opplegg, BaseCamp ekskursjon til Auesøya for 7. klasse, Strandryddedagen, Grønt fotavtrykk på Eide skole: Hver klasse på skolen har hvert sitt grønne, naturvennlige og bærekraftige prosjekt gjennom skoleåret, Kulturuke.

Lokale prosjekter i løpet av skoletiden

Prosjektet «Grønt fotavtrykk på Eide skole»Hus i Eide, Hoelfedt-Lund Kunstvevfabrikk, Vågsholt skole – et skolehistorisk opplegg, ekskursjon til Auesøya, ”Rydd et kulturminne”.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Johan Markussens vei 90
4888 Homborsund

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

Telefon: 37 25 78 60
SFO direkte: 47 46 01 16

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?