Satsingsområder ved Fevik skole

Uteskole

Fevik skole har i over 20 år hatt uteskole som en del av sin undervisningspraksis. Skolens omgivelser brukes dermed både som kunnskapskilde og som læringsarena. Mangfoldet i bruk av uteområdet på Fevik gir gode muligheter for å iscenesette opplæringen i de ulike fag på helt andre måter enn inne i klasserommet. Uteskole bidrar dermed til en mer variert opplæring. Dette legger et godt grunnlag for tilpasset opplæring.

Klasseledelse

Klasseledelse har i mange år vært et viktig satsingsområde for Fevik skole. Det er læreren som skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. Fevik skole har lagt stor vekt på at elevene ikke bare får skolefaglige kunnskaper, men skal også bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig.

Arbeid med psykososialt miljø

Fevik skole har satt arbeid med psykososialt miljø i system, blant annet gjennom ukentlige "Livet"-timer både på barne- og ungdomstrinnet. Årsplanen i dette arbeidet bygger på RVTS-Sør sitt opplegg Link til livet og opplegg fra Lions Quest. Videre har vi opplegg knyttet til MOT, Aktiv 365 og Trivselsprogrammet. Skolen jobber systematisk og bevisst i forhold til oppfølging av § 9A, og vi har forebyggende aktiviteter som for eksempel "Fredagshappening", sosiale fellesarrangementer og felles sosiale mål. Fra skoleåret 2023–2024 skal Fevik skole delta i Læringsmiljøprosjektet i regi av UDIR. 

Et godt og inkluderende læringsmiljø

Et godt og inkluderende læringsmiljø krever en tydelig ledelse og en kollektiv orientert organisasjon. Skolens ledelse og resten av personalet har gjennom mange år arbeidet bevisst med at vi skal være en skole med rom for mangfold, og legger stor vekt på å møte elevene på deres nivå både sosialt og faglig. Alle ved Fevik skole er verdifulle for fellesskapet. Skoleåret 2023–2024 skal Fevik skole jobbe for å bli sertifisert som dysleksivennlig skole. 

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 80
SFO direkte: 37 25 07 76

Besøksadresse
Feviktoppen 30, 4870 Fevik

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

E-post til Fevik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 801