Helsesykepleier på Fevik skole - 1. - 6. trinn

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesykepleiere i barneskolen har et fast program som følges i løpet av skoleåret, samt oppfølging av enkeltelever ved behov. Vi har undervisning og samtalegrupper for å fremme fysisk og psykisk helse hos elevene. Vi samarbeider med lærere, leger, fysioterapeuter, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Familiesenteret m. fl.

Fast program i barneskolen

  • 1. trinn: Førstetrinnssamtale (tidligere skolestartundersøkelsen), motorisk observasjon og undervisning om kropp og grenser
  • 2. trinn: Vaksinering, Tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
  • 3. trinn: Høyde og vektmåling. Undervisning kost og aktivitet sammen med fysioterapeut
  • 4. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
  • 5. trinn: Undervisning om pubertet
  • 6. trinn: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis for elever, foreldre og lærere å ta kontakt.
Velkommen innom!

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Et lag rundt eleven

Fevik skole er med i forskningsprosjektet «Et lag rundt eleven» der 13 norske kommuner får en ekstra helsesykepleierressurs i en toårsperiode (2018-2020). Ressursen fordeles på fire skoler og retter seg mot elever på 5. til 7. trinn. Gjennom systemrettet og strukturert samhandling med lærere, skoleledere og sosialpedagogisk personale er målet at den ekstra helsesykepleierressursen skal bidra til å styrke elevenes læringsmiljø. Les mer på nettsiden Et lag rundt eleven

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske utfordringer. Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.

Les mer om fysioterapi for barn og unge i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Helsesykepleier 1.-6. trinn:
Ingeborg Repstad Aamodt
Mobil  945 27 914

Åpningstider

Kontortid barnetrinnet
Mandag- torsdag, og fredag frem til kl. 11