Skolens visjon

Et godt sted å være – et godt sted å lære
Trivsel og utvikling for alle

Vi arbeider mot en skole som:

 • Favner alle
 • Er romslig og inkluderende, og hvor alle skal ta del i det sosiale, faglige og kulturelle fellesskap på en likeverdig måte, og hvor alle elever naturlig hører til i et gruppe- og elevfellesskap
 • Legger til rette for, og holder ved like et godt samarbeid med foreldrene
 • Legger vekt på samarbeid og kommunikasjon mellom skolens aktører, og hvor de voksne er rollemodeller
 • Viser respekt for – og gir kunnskap om egen og andres kultur
 • Framhever det etiske ansvaret vi har for å forvalte naturen
 • Utvikler sosiale ferdigheter
 • Gir gode allmennfaglige kunnskaper

Lærerne skal i stor grad være:

 • Formidlere
 • Veiledere
 • Tilretteleggere for arbeidsfellesskap
 • Igangsettere
 • Samtalepartnere

Elevene skal inspireres til å være:

 • Aktive
 • Handlende
 • Selvstendige

Vi fokuserer på:

Arbeidsmåter
Samarbeid, lek, praktisk arbeid, kreative uttrykksmåter, drama, tema- og prosjektarbeid, arbeidsplaner tilpasset den enkeltes nivå.

Læremidler
Utvikling av skolebibliotek, læremiddelsamlinger, IKT-avdeling som vil gi elevene anledning til å løse oppgaver selvstendig og på forskjellige måter.

Vurdering
Utvikling av vurderingsformer og rutiner som medvirker til videre utvikling av elevene og av skolen.