Samarbeid med Universitetet i Agder

Grimstad ungdomsskole er praksisskole for Universitetet i Agder (UiA). Skolen mottar studenter fra Lektorutdanningen 8-13, PPUA og PPUY.

Historikk

Skoleåret 2010-11 inngikk Grimstad ungdomsskole kontrakt med UiA om å være praksisskole for PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) i en periode på tre år. På dette tidspunktet hadde UiA rutine for at hver praksisskole ikke kunne gå ut over denne tidsrammen.

Grimstad ungdomsskole gjennomførte innledningsvis veiledning av studentene som et rent oppdrag og fulgte de rutinene som var fastlagt i kontrakt med UiA. Skolen fikk gjennom de to første praksisårene ideer for hvordan praksisen for lærerstudentene kunne forbedres gjennom endringer av fastlagte rutiner og ga i økende grad innspill til endringer. UiA og Grimstad ungdomsskole inngikk en avtale om samarbeid ut over den tradisjonelle rammen på 3 år, og dette samarbeidet har utviklet seg til et likeverdig samarbeid med tydelig felles utbytte.

Ungdomstrinn i utvikling

Fra høsten 2015 ble samarbeidet ytterligere utvidet gjennom en samkjøring med det statlige satsingsområdet Ungdomstrinn i utvikling. Etter ide fra Grimstad ungdomsskole, har UiA laget et nytt studium, Veiledningspedagogikk for praksislærere, med Grimstad ungdomsskole som pilotskole. Studiet er på 15 studiepoeng over 3 semestre, og hele personalet fulgte forelesningene. Det var lagt opp til individuell skriftlig eksamen.

Gjennom denne kollektive kompetansehevingen ble skolen formelt godkjent som praksisskole sett i forhold til nye krav om veiledningskompetanse for praksislærere. Rektor presenterte våren 2015 samarbeidet på en landskonferanse for studie- og praksislederne for lærerutdanningen ved universiteter og høyskoler. Samarbeidet har vakt oppsikt og er bedømt som unikt og nyskapende. Grimstad ungdomsskole har bidradd, og vil bidra aktivt, til videre forbedring av praktisk pedagogisk utdanning og har i økende grad vært bidragsyter ved fagdager m.m. på UiA.

Samarbeidet er en vinn-vinn-situasjon, der UiA får innspill til forbedring av lærerutdanningen og Grimstad ungdomsskole får en kontinuerlig kompetanseheving når det gjelder undervisningskvalitet og profesjonalitet. Studiet i veiledningspedagogikk gav skolens personale et kompetanseløft som var nyttig for veiledning av elever, kollegaveiledning og veiledning av studenter.

Grimstad ungdomsskole har langsiktig samarbeid med UiA som mål og regner med å inngå en forlenget kontrakt som praksisskole for lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 01 11
E-post til skolen

Besøksadresse
Levermyrveien 34, 4878 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad