Samarbeid med Universitetet i Agder

Grimstad ungdomsskole er praksisskole for Universitetet i Agder (UiA). Skolen mottar studenter fra Lektorutdanningen 8-13, PPUA og PPUY.

Historikk

Skoleåret 2010-11 inngikk Grimstad ungdomsskole kontrakt med UiA om å være praksisskole for PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) i en periode på tre år. På dette tidspunktet hadde UiA rutine for at hver praksisskole ikke kunne gå ut over denne tidsrammen.

Grimstad ungdomsskole gjennomførte innledningsvis veiledning av studentene som et rent oppdrag og fulgte de rutinene som var fastlagt i kontrakt med UiA. Skolen fikk gjennom de to første praksisårene ideer for hvordan praksisen for lærerstudentene kunne forbedres gjennom endringer av fastlagte rutiner og ga i økende grad innspill til endringer. UiA og Grimstad ungdomsskole inngikk en avtale om samarbeid ut over den tradisjonelle rammen på 3 år, og dette samarbeidet har utviklet seg til et likeverdig samarbeid med tydelig felles utbytte.

Ungdomstrinn i utvikling

Fra høsten 2015 ble samarbeidet ytterligere utvidet gjennom en samkjøring med det statlige satsingsområdet  Ungdomstrinn i utvikling. Etter idé fra Grimstad ungdomsskole, har UiA laget et nytt studium, Veiledningspedagogikk for praksislærere, med Grimstad ungdomsskole som pilotskole. Studiet er på 15 studiepoeng over 3 semestre, og hele personalet fulgte forelesningene.

Gjennom denne kollektive kompetansehevingen ble skolen formelt godkjent som praksisskole sett i forhold til nye krav om veiledningskompetanse for praksislærere. Grimstad ungdomsskole har også utviklet en egen teamveiledningsmodell. Modellen var gjenstand for forskning fra UiA i 2017. Grimstad ungdomsskole har bidradd, og vil bidra aktivt, til videre forbedring og utvikling når det gjelder veiledning av studenter i praksis.  

Samarbeidet er en vinn-vinn-situasjon, der UiA får innspill til forbedring av lærerutdanningen og Grimstad ungdomsskole får en kontinuerlig kompetanseheving når det gjelder undervisningskvalitet og profesjonalitet.

Skoleåret 2020/21 har lærer Gry Helstedt Håtveit hatt funksjon som lærerspesialist som lærerutdanner. Funksjonen har bidratt til ytterligere å skape tettere bånd mellom campus UiA og praksisstedet Grimstad ungdomsskole, blant annet gjennom kursing av studenter, samarbeid om revidering av FoU-oppgave, deltakelse i arbeidsgruppe til praksisskoleledersamling, eksternt veilederoppdrag på Lillesand ungdomsskole på oppdrag av UiA.

Grimstad ungdomsskole er nå partnerskole og har langsiktig kontrakt med UiA som praksisskole for lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 01 11

Besøksadresse
Levermyrveien 34, 4878 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad


E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?