Samarbeid med Universitetet i Agder om veiledning av lærerutdanningsstudenter

Grimstad ungdomsskole er praksisskole for Universitetet i Agder (UiA). Skolen mottar studenter fra Lektorutdanningen 8-13, PPUA og PPUY.

Historikk

Grimstad ungdomsskole har siden 2010 hatt kontrakt med UiA om å være praksisskole for PPU (praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag og yrkesfag). I seinere tid har avtalen også inkludert lærerstudenter fra Lektorutdanningsprogrammet.

Grimstad ungdomsskole gjennomførte i startfasen veiledning av studenter som et rent oppdrag og fulgte de rutinene som var fastlagt i kontrakt med UiA. Skolen fikk gjennom de første praksisårene ideer for hvordan praksisen for lærerstudentene kunne forbedres gjennom endringer av fastlagte rutiner og vi ga i økende grad innspill til endringer. Dette har skolen fortsatt med og UiA og Grimstad ungdomsskole inngikk en avtale om samarbeid ut over den tradisjonelle rammen på 3 år. Dette samarbeidet har utviklet seg til et likeverdig samarbeid med felles utbytte og vi er i dag partnerskole med UIA med en kontrakt på 6 år.

Ungdomstrinn i utvikling

Fra høsten 2015 ble samarbeidet ytterligere utvidet gjennom en samkjøring med det statlige satsingsområdet Ungdomstrinn i utvikling. Etter idé fra Grimstad ungdomsskole, har UiA laget et nytt studium, Veiledningspedagogikk for praksislærere, med Grimstad ungdomsskole som pilotskole. Studiet er på 15 studiepoeng over 3 semestre, og hele personalet fulgte forelesningene.

Gjennom denne kollektive kompetansehevingen ble skolen formelt godkjent som praksisskole sett i forhold til nye krav om veiledningskompetanse for praksislærere. Grimstad ungdomsskole har også utviklet en egen teamveiledningsmodell. Modellen var gjenstand for forskning fra UiA i 2017. Grimstad ungdomsskole har bidradd, og vil bidra aktivt, til videre forbedring og utvikling når det gjelder veiledning av studenter i praksis.  

Samarbeidet er en vinn-vinn-situasjon, der UiA får innspill til forbedring av lærerutdanningen og Grimstad ungdomsskole får en kontinuerlig kompetanseheving når det gjelder undervisningskvalitet og profesjonalitet.

Skoleåret 2020-2121 og 2021-2022 har lærer Gry Helstedt Håtveit hatt funksjon som lærerspesialist som lærerutdanner. Funksjonen har bidratt til ytterligere å skape tettere bånd mellom campus UiA og praksisstedet Grimstad ungdomsskole, blant annet gjennom kursing av studenter, samarbeid om revidering av FoU-oppgave, deltakelse i arbeidsgruppe til praksisskoleledersamling og eksternt veilederoppdrag på Lillesand ungdomsskole på oppdrag av UiA.

Grimstad ungdomsskole er i dag partnerskole og har langsiktig kontrakt med UiA som praksisskole for lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning ut skoleåret 2024-2025.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 01 11

Besøksadresse
Levermyrveien 34, 4878 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad


E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 852