Link til livet

Hva er Link til livet?

Link til livet har to hovedmål

  • Å styrke elevenes selvbilde
  • Å skape gode relasjoner i gruppa

Hvorfor disse målene?

Det å ha et godt og realistisk selvbilde, og det å være en del av et meningsfullt fellesskap er grunnpilarer for utvikling av sosiale kompetanse. God sosial kompetanse er en multivitamin i forhold til problematferd som f.eks: mobbing, rus, vold og drop-out fra skole.

God sosial kompetanse gir mot til å ta gode valg for seg selv. Det er en inngangsbillett til vennskap og meningsfulle relasjoner. Og sist, men ikke minst gir god sosial kompetanse ferdigheter som trengs for å være et godt medmenneske og en god venn.

Holdningsarbeid og ferdighetstrening tar tid. Det må jobbes med gjennom hele skolegangen. Et godt skole/klassemiljø har en beskyttende effekt i møte med små og store livsutfordringer.

Fokus på det som er positivt

Når vi jobber med den enkelte samling, er målet å fokusere på det som er positivt. Å styrke det som er bra fremfor å fokusere på det som ikke fungerer. Dette skiller opplegget fra en del andre som fokuserer på det som er problematisk, for deretter å presenterer en ferdig løsninger på problemet. En blir ofte en løsning som elevene ikke har noe eierforhold til. En ferdig oppskrift, eller en teknisk tilnærming til problemer elevene strever med.

I Link til livet fokuserer vi på de gode redskapene for å håndtere utfordringer. Intensjonen er å styrke ressursene elevene allerede i ulik grad er i besittelse av. Elevene får et forum for å styrke troen på seg selv, og et forum for å gi og få støtte fra andre.

Dette betyr ikke at det ikke er rom for å ta opp det som er vanskelig. Tvert imot. Når vi snakker om vennskap er det klart at det vil komme historier om mobbing og ensomhet. Eller når vi snakker om selvtillit. Noen strever med det. Det vet vi, og vi ønsker alle historier velkommen.

Men for noen barn/unge betyr det at voksne vil snakke med dem, at noe er galt: Hva er det nå jeg har gjort?
Derfor må vi klare å skape et forum hvor det å snakke sammen oppleves positivt. De må kjenne og erfare at det er fint å snakke med klassekamerater og ledere. Først når det kjennes godt, kan de klare å komme med de vonde historiene.

Ukas høydepunkt

I ukas høydepunkt får elevene trening i å dele opplevelser med andre. Det kan gi gode og glade fellesskapsopplevelser som skaper gode relasjoner i gruppa. Link til livet ønsker å gi rom for det vanskelige, men samtidig formidle muligheter og håp. Ikke ved å bagatellisere, men ved å gi elevene redskaper til å håndtere problemer.

På denne måten kan vi kanskje senke terskelen for å be om hjelp senere i livet om det blir nødvendig. Vi vet nemlig at mange unge som strever med selvskading ikke sier det til noen, eller de sier det til venner. Ved å trene unge til å snakke sammen, lærer de kanskje å håndtere slike vennebetroelser på en bedre måte.