Digitale ferdigheter på Landvik skole

Landvik skole er, og ønsker fortsatt å, en pådriver i kommunen for å følge med, inspirere , være oppdatert i den digitale utviklingen.

Gunhild og Ipad - Klikk for stort bilde Foto:Espen Lindland Landvik skole ønsker i tillegg en satsning og større kompetanse på bruk av IKT for å oppnå disse målene. Vi ser store mulighet for bruk av omvendt undervisning, smartbok, ulike hjelpemidler til de som har ekstra utfordringer. Men også det å sitte med kompetanse nok til å veilede og utnytte de digitale mulighetene og den raske utviklingen som er på dette området til det beste for våre elever.

Landvik skole har et stort kollegie og svært stabilt kollegie med varierende og ulike tanker og kompetanse innenfor fagfeltet og bruken av IKT. Skolen er den største barneskolen i Grimstad kommune med nærmere 450 elever fra skolestart høsten 2018.

Gode metoder for økt læringsutbytte

Vi ønsker å finne gode metoder for å øke alle elevenes læringsutbytte, slik at de blir rustet til å kunne få seg en fremtidsrettet utdanning og mestre den nye digitale hverdagen best mulig i årene fremover.

Landvik skole er en praksisskole for lærer og barnehagestudenter, i tillegg til at vi alltid har minst en lærling fra videregående skole  i tillegg til elever i praksis, vi tar imot et stort antall studenter og elever gjennom året. Mange av våre lærere har veiledningspedagogikk i sin fagkrets. Skoleåret 2018 søkte vi om skoleovertagelse gjennom Universitet i Agder. Mange har ønsket et mer digitalisert samarbeid mellom disse ulike aktørene, både for å effektivisere og bedre kommunikasjon og bruke de digitale mulighetene vi har. Vi er en framoverlent organisasjon som allerede er godt igang med å ta i bruk de mulighetene vi ser, og i dette perspektivet er de digitale mulighetene viktige.

Rektor deltok på et inspirerende kontaktseminar i Tallinn i regi av Erasmus+ høsten 2016. "Enhancing Digital Competences in Education and Training". Dette inspirerte veldig til å videreutdanne og finne ut mer av alle de uutnytta mulighetene vi har.

Erasmus+

Dette førte til 2 søknader om europeiske prosjekt gjennom Erasmus+.

Prosjektleder er rektor Gunhild Espeset. Hun har tidligere vært aktiv deltager og søkt både Grundtvigprosjekt og Erasmus+ prosjekt ved Arendal og Birkenes voksenopplæring tidligere. Rektor er svært opptatt av både internasjonalisering, kompetansebygging for de ansatte og skoleutvikling til det beste for en sammensatt og ulik elevgruppe som trenger tilpasset opplæring der de er.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Målet er å legge til rette for mer mobilitet og et bedre europeisk utdanningssystem.

Med et budsjett på nesten 15 milliarder euro, eller omtrent 130 milliarder norske kroner, tar programmet sikte på å øke kompetansenivået, modernisere utdanning og på den måten skape flere arbeidsplasser. Det høye budsjettet gjør Erasmus+ til verdens største utdanningsprogram.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, er vi på lik linje med EU-landene med i Erasmus+. Dette er gjort mulig på grunn av EØS-avtalen. https://www.siu.no/erasmuspluss

Målet for Landvik skole, med å søke prosjektmidler, var å få alle lærere skal få økt sin generelle kompetanse i bruk av IKT i undervisning og motivere til variert og fleksibel bruk.

Landvik skole har aldri tidligere deltatt i et internasjonalt prosjekt, og tror det vil være lærerikt og nyttig.

Les mer om prosjektet

Vi ønsker å være gode på IKT

Vi tror og vil prøve ut bedre tilpasset opplæring for flere elever ved smartere og mer bruk av ulike teknologiske hjelpemidler og tilnærminger digitalt og pedagogisk tilpasset den enkelte elevs nivå og behov. Dette kan i tillegg også være en bedre inngangsport til læring for svært mange, også ansatte.

Landvik skole er i dag den største barneskolen i Grimstad kommune, på hvert trinn er det tre paralleller. Skolen har vokst fort og vi kjennetegnes med et svært godt arbeidsmiljø.  Vårt kjennetegn skal være en skole som er særdeles oppdatert og god på IKT. Vi er så heldige at vi fra høsten av skal være pilotskole for å prøve ut ipad  for 1.-7.trinn med en til en dekning.

Kunnskapen, interessen og kompetansen om bruk av digitale hjelpemidler hos lærerne er svært variert. Målet er å få alle til å bli trygge, interesserte, nysgjerrige brukere av IKT, slik at både lærere og elever kan dra nytte av de ulike digitale verktøyene vi allerede har og de vi garantert etterhvert vil få. Lærerne trenger mer kunnskap og inspirasjon i bruk av digitale hjelpemidler blant annet i engelsk og matematikkundervisningen. Dette fører til økt læring og motivasjon hos elevene, men også håper vi blant lærerne.

Vi tror og vil prøve ut bedre tilpasset opplæring for flere ved smartere og mer bruk av ulike teknologiske hjelpemidler og tilnærminger digitalt og pedagogisk tilpasset den enkelte elevs nivå og behov.

Skolens personale står overfor flere og krevende oppgaver de nærmeste årene. Det er viktig å ha et felles elevsyn, en felles praksis og en god pedagogisk plattform. Skolen vil da være bedre rustet til å ta imot et økende elevtall og et større kollegie med nyansettelser.

Vi gleder oss til fortsettelsen.