Barn og unge med autismespekterforstyrrelser

Mange elever ved skolen har diagnoser innen autismespekteret. Noen har lignende samspill- og kommunikasjonsvansker. Alle elevene har diagnoser som gjør at de har nytte av en strukturert og oversiktlig hverdag.

Autisme er en alvorlig og omfattende funksjonshemming som varer livet ut. Dette er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som spesielt berører:

  •  evnen til sosial interaksjon og kommunikasjon
  •  evnen til å ha et variert atferdsrepertoar

Undervisningen på Langemyr skole er tilrettelagt i et strukturert og visualisert læringsmiljø. Dette er en forutsetning for at den enkelte elevs individuelle behov skal ivaretas.

Oversikt og forutsigbarhet skal gi den enkelte mulighet til å bli mest mulig selvstendig og kunne overføre kunnskap og systemer til andre miljø som hjem/avlastning og fritid.

Skoledagen er organisert med både 1:1 undervisning og gruppeaktiviteter. De ulike aktivitetene er tilrettelagte opplegg innen både personlige utviklingsområder og skolefag.

Sentrale områder i opplæringen er:

  • kommunikasjon, språk og samhandling
  • sosial kompetanse og lek
  • selvstendighet i agliglivsferdigheter og praktiske gjøremål
  • skolefaglige ferdigheter knyttet til Kunnskapsløftet med vekt på basisfag

Ved alle målvalg er det  vesentlig å se elevens helhetssituasjon - også behovet knyttet til det å ha en meningsfylt fritid.

Alle elevene ved skolen har uteskole som en viktig del av tilbudet.

TEACCH er en faglig tilnærming for elevene innen autismespekteret. Dette for å sikre helhet og kontinuitet. Samtidig hentes det innspill/erfaringer fra andre arbeidsmåter/metoder etter individuell faglig vurdering av elevene.

Uteskole

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.
 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 879