Barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser

En god skolehverdag for elever med store sammensatte funksjonsnedsettelser handler om læring, utvikling og livskompetanse, inkludering i et sosialt fellesskap, respekt for den enkelte, forventninger til å kunne mestre, deltakelse på egne betingelser og å kunne glede seg sammen.

Langemyr skole - en god skolehverdag - Klikk for stort bilde  

Personlig faglig utvikling

Elevens personlige og faglige utvikling omhandler bevissthet om seg selv og andre , sosiale ferdigheter, kommunikasjon, sansing, musikalitet, motorikk, kreativitet og skolefag m.m. 

Språk og kommunikasjon

Det legges særlig vekt på kommunikasjon der eleven får mulighet til å gjøre seg forstått for å ha innflytelse på egen hverdag. ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) har høy prioritet:

  • symboler og/eller fotografier
  • håndtegn, kroppsnære tegn
  • kroppslige signaler satt i system
  • øyepeketavle
  • bryterstyring
  • databaserte kommunikasjonshjelpemidler

Dette er ulike verktøy og hjelpemidler for eleven og nærpersonene. Nærhet til en voksen og berøring kan fremme forståelse og mening ift eleven selv og omgivelsene.

Sansing

Sansing, kommunikasjon og gjensidig deltakelse er områder som fremmer elevens læringsmuligheter. Gjensidig deltakelse er avgjørende for at aktiviteten skal være meningsfull for begge parter. Forholdene legges til rette for kommunikasjon og sansing i små og større grupper og/eller ene-timer innen sang, musikk, kunst og håndverk, kost og helse og fysisk aktivitet. Elevene deltar ut fra interesse, utholdenhet og kapasitet. Uteskolen er tilrettelagt slik at det gir eleven mulighet for kommunikasjon og sanseopplevelser året rundt.

Kroppsøving/motorisk utvikling

Personalet i avdelingen har stort fokus på fysisk aktivitet og motorisk utvikling. Elever som er avhengig av rullestol og fysiske hjelpemidler for å sitte, gå og stå, bruker bl.a. sine hjelpemidler til kommunikasjon og sosial kontakt med personale og medelever. Kroppsøving foregår i varmtvannbasseng, gymnastikksal og skolens uteareal. Målene for kroppsøving retter seg mot kroppsbevissthet, koordinasjon, fin- og grovmotorikk. Variasjon i aktiviteter og trening skjer i samarbeid med elevens fysio - og ergoterapeuter.

Samspill og samhandling

Det grunnleggende for arbeidet i avdelingen tar utgangspunkt i samspillet mellom eleven, medelever og personale. Det forventes at personalet tilpasser sin samspillkompetanse til eleven, og at elevens initiativ er utgangspunkt for læringen. Den tidlige læringsprosess som finner sted fra fødselen er grunnleggende for læring og utvikling i møtet med elever med omfattende funksjonsnedsettelser.

Kjennskap og kunnskap

Personalets kjennskap til eleven, det kan være elevens behov for nærhet, å bli forstått, følelsesmessig inntoning, gjensidig dialog og diagnose, er særlig viktig for at eleven skal kunne utvikle seg og ha en god skolehverdag.

Formidling av læring skjer gjennom personalets bevissthet om at vi i samspill med eleven ofte må tolke mimikk, lyder og uttrykk. Læreren rammer inn undervisningen og gir mening til elevens uttrykk og erfaringer i takt med den kommunikasjon og uttrykksform eleven til enhver tid behersker. Personalet deler følelser og opplevelser med eleven, og eleven får en opplevelse av å være kompetent.

Personalet bruker videofilming med henblikk på veiledning av personalet og kartlegging av eleven. Veiledning og kartlegging skjer fortrinnsvis etter Marte Meo- og VIKOM – prinsippene.

Alternativ supplerende kommunikasjon - ASK

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.
 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 879