Barn og unge med sammensatte lærevansker

(kognitive, sosiale, emosjonelle og eventuelle fysiske vansker)

I den daglige undervisningen legger vi vekt på god elevtilpasset faglig undervisning. I tillegg legger vi vekt på at elevene skal få trygge og gode læringsmiljø gjennom relasjonell tilnærming.

Det betyr at avdelingen jobber systematisk for å skape meningsfull læring og utvikling ut fra kjennskap til eleven og med fokus på den voksnes formidlerrolle. Prosessen skal bære preg av at elevens muligheter, behov og interesser er i sentrum. Eleven møtes på sine initiativer og sin kompetanse ved at vi følger opp deres oppmerksomhet, og bidrar til positiv utvikling for eleven. Dette krever at den voksne bruker seg selv med de menneskelige egenskaper, kunnskaper og erfaringer han/hun har tilegnet seg.

Vi fokuserer på samhandlingsprosesser fordi læring skjer i disse prosessene. For de ansatte innebærer dette at de må ha kompetanse i samspill og samhandling, kjennskap både til seg selv og den enkelte elev. Det handler også om å ha forståelse for hva som bidrar til elevens læringsprosesser, utvikling og livskvalitet, herunder hvordan ulike metoder og forventninger kan medvirke.

I vår praksis har vi fokus på at den enkelte elev skal få mulighet for å bygge god selvfølelse gjennom hvordan vi voksne møter dem både skolefaglig og personlig!

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.
 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 879