Barn og unge med sammensatte lærevansker

(Barn og unge med sammensatte vansker (sosiale, emosjonelle, kognitive og eller fysiske vansker))

I den daglige undervisningen legger vi vekt på at barn og ungdom med sammensatte vansker skal få trygge og gode læringsmiljø gjennom det vi kaller relasjonell tilnærming.
Det betyr at avdelingen jobber systematisk for å skape meningsfull læring og utvikling ut fra kjennskap til eleven og med fokus på den voksnes formidlerrolle. Prosessen skal bære preg av at elevens muligheter, behov og interesser er i sentrum. Eleven møtes på sine initiativer ved at vi deler deres oppmerksomhet. Dette krever at den voksne bruker seg selv som person med de menneskelige egenskaper, kunnskaper og erfaringer han/hun har tilegnet seg.

Vi fokuserer på samhandlingsprosesser fordi læring skjer i disse prosessene. For de ansatte innebærer dette at de må ha komptanse i samspill og samhandling, kjennskap til seg selv og den enkelte elev. Det handler også om å ha forståelse for hva som bidrar til elevens læringsprosesser, utvikling og livskvalitet, herunder hvordan ulike metoder og forventninger kan medvirke.

I vår praksis har vi fokus på at den enkelte elev skal få mulighet for å bygge god selvfølelse gjennom hvordan vi voksne møter dem!

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

E-post til skolen

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.