LIMM

LIMM er en læremiddelpakke som er produsert for å fremme leseforståelse hos barn med autismespekterforstyrrelser.

LIMM er utviklet av spesialpedagogene Elisabeth Lund Andersen, Hanne Sellæg og Halvard Haslekås. Alle tre har lang erfaring med undervisning av elever med autisme. 
Hanne Sellæg er fortsatt i jobb på Langemyr og kan holde digitale eller fysiske kurs på bestilling.

Læremiddelpakken består av fire deler:

LIMM avsluttes med et kapittel om hvordan tekster kan digitaliseres. Dette ble ferdigstilt i 2010, og er dessverre noe utdatert. Skolen har dessverre ikke hatt ressurser til å revidere dette i den trykte utgaven. 
Skolen arbeider derimot kontinuerlig med å videreutvikle materiellet, også digitalt. Ta kontakt med skolen dersom du ønsker mer informasjon om dette.

Metodisk del 1 er begynneropplæring i lesing, hvor det legges vekt på innhold og forståelse fra første leste ord.
Metodisk del 2 består av en lærerveiledning for autismevennlige læringsstrategier for elever som kan lese teknisk, men som mangler forståelse.

LIMM er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.
LIMM kan kjøpes hos Songvaar.

Teorigrunnlag

Hva er autisme?   
Autismespekterforstyrrelser (ASF) er en gjennomgripende  utviklingsforstyrrelse som fører til betydelige forståelsesvansker. Forståelsesvanskene fører til en annerledes kognitiv utvikling, og dermed annerledes læring.

Hva er leseforståelse? 
For at leseforståelse skal oppnås må noen viktige forutsetninger være på plass. I LIMM er det lagt spesielt vekt på motivasjon og bakgrunnskunnskap, Disse faktorene får et mer spesifikt  fokus enn hva som er vanlig i tradisjonell leseopplæring.

Autismens betydning for leseforståelsen
Elever med ASF trenger en tilrettelagt undervisning som tar hensyn til forståelsesvanskene. Teoridelen i LIMM gjør rede for hvordan forståelsesvanskene påvirker leseforståelsen, og hvilke styrker og begrensninger autismen medfører for elever som skal lære å lese og forstå tekster.

Del 1

Begynneropplæring
Materiellet i del 1 passer for elever som er helt i startgropa med hensyn til lesing, eller som holder på med innlæring av bokstaver, lyder og enkeltord.

Del 1 skiller seg fra andre begynneropplegg i lesing ved at det legges vekt på mening og forståelse fra første innlærte ord. Det tas utgangspunkt i ord som har en spesiell betydning for eleven. Det kan være ord for en gjenstand eleven er glad i, en sær-interesse eleven har eller en aktivitet eleven liker. Dette for å sikre motivasjon.

Det er laget en startpakke for Del 1. Pakken gjør det enkelt å komme i gang. Det videre materiellet lages av den enkelte lærer, tilpasset eleven, etter maler som følger LIMM.

Startpakken består av tre lesebrett med alt tilbehør (bokstaver, ordbilder osv.)

Lesebrett 1 består av enkeltord, lesebrett 2 av to-ordssetninger, og lesebrett 3 består av tre-ordssetninger.

Del 2

Autismevennlige læringsstrategier
Materiellet i del 2 passer for elever som har en del leseferdigheter, men som strever spesielt med forståelsen.

Del 2 består av en lærerveiledning med mange eksempler og konkrete tips til hvordan undervisningen kan legges opp for elever med ASF. Del 2 omhandler tilrettelegging av tekst, organisering av undervisningen og læringsstrategier som egner seg for denne elevgruppen.

Del 2 legger vekt på tilrettelegging av fakta– og pensumlitteratur, men også tekster til hjelp i dagliglivet og skjønnlitteratur er tatt med.

Tilrettelegging i del 2 skjer i hovedsak med digitale hjelpemidler. Her har det vært en stor utvikling etter at LIMM ble ferdigstilt. Det er også utviklet noen maler for bruk på touch-skjerm. Ønsker du mer informasjon om dette kan du ta kontakt med Langemyr skole.

LIMM på Facebook

Det er opprettet en Facebook-gruppe som heter Vi som bruker LIMM
Facebook-gruppen er aktuell for spesialpedagoger, lærere og andre som bruker LIMM i leseopplæringen.

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.
 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 879