Sosiale historier

En sosial historie er et pedagogisk verktøy som skal øke sosial forståelse.

Metoden er utviklet av den amerikanske psykologen Carol Gray, spesielt med tanke på barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Den egner seg også for andre med lignende forståelsesvansker.

En sosial historie er et visuelt hjelpemiddel

Bruk av bilder som illustrerer teksten kan være til hjelp. Den enkleste varianten kan være en visuell forklaring hvor bildene gir historiens hovedinnhold. Historien skal gi forklaringer og tips om hvordan man kan takle bestemte situasjoner på en mer hensiktsmessig måte.

Tema for en sosial historie kan være

  • vanskelige situasjoner
  • forandring i rutiner
  • oppklaring av misforståelser
  • å gi ros og anerkjennelse til noe eleven mestrer

En sosial historie skal

  • forklare hvordan andre tenker,
  • forklare hvordan egne handlinger virker på andre
  • foreslå en alternativ handling eller strategi for barnet

Før historien skrives må vi samle informasjon. Vi må analysere hva som skjer og hvorfor det skjer.

Vi må sette oss inn i hvordan et barn forstår en situasjon og ta utgangspunkt i barnets egen forståelse og utviklingstrinn. Vi beskriver, forklarer og begrunner det vi ønsker eleven skal gjøre, hele tiden med positivt fokus.

Historien må skrives av en som kjenner eleven godt, gjerne i samarbeid med andre. Den skrives i jeg-form, uten moralisering og leses i forkant av situasjonen historien beskriver.

Ved Langemyr skole er sosiale historier i bruk i flere klasser.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon ta kontakt med følgende ved Langemyr skole

Hanne Sellæg
hanne.sellaeg@grimstad.kommune.no